Language of document :

A Curtea de Apel Brașov (Románia) által 2019. április 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SO kontra TP és társai

(C-291/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Brașov

Az alapeljárás felei

Panaszos: SO

Ellenérdekű felek: TP és társai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2006. december 13-i 2006/928/EK bizottsági határozattal létrehozott együttműködési és ellenőrző mechanizmust (CVM) valamely európai uniós intézmény EUMSZ 267. cikk értelmében vett jogi aktusának kell-e tekinteni, amely az Európai Unió Bírósága által értelmezhető?

Az ezen mechanizmus keretében készült jelentésekben előírt követelmények kötelezőek-e Romániára nézve, különösen (de nem kizárólag) a CVM következtetéseivel összhangban álló jogszabályi módosítások szükségessége a Velencei Bizottság és az Európa Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportjának ajánlásai alapján?

Úgy kell-e értelmezni az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett EUSZ 2. cikket, hogy Románia azon kötelezettsége, hogy tiszteletben kell tartania a 2006. december 13-i 2006/928/EK bizottsági határozattal1 létrehozott együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (CVM) keretében készült jelentésekben előírt követelményeket, a jogállamiság elveinek tiszteletben tartására vonatkozó tagállami kötelezettség körébe tartozik?

Ellentétes-e az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdése és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke által biztosított, az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának (nagytanács, 2018. február 27-i Associação Sindies dos Juíes ítélet, C-64/16, EU:C:2018:117) megfelelő értelmezés szerinti bírói függetlenség elvével az Înalta Curte de Casație și Justiție (legfelsőbb semmítő- és ítélőszék) mellett működő ügyészség keretében az igazságszolgáltatási rendszeren belül elkövetett bűncselekmények nyomozásával megbízott ügyosztály létrehozása, tekintettel az említett ügyosztály keretében részt vevő ügyészek kinevezésének/visszahívásának részletszabályaira, az ezen ügyosztály keretében a tisztségek ellátásának részletszabályaira, valamint a hatáskör meghatározásának módjára az ezen ügyosztály keretében meglévő tisztségek alacsony számával összefüggésben?

Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának az ügy észszerű határidőn belül való tárgyalása útján biztosított hatékony jogorvoslatra vonatkozó 47. cikkének [második bekezdésével] az Înalta Curte de Casație și Justiție (legfelsőbb semmítő- és ítélőszék) mellett működő ügyészség keretében az igazságszolgáltatási rendszeren belül elkövetett bűncselekmények nyomozásával megbízott ügyosztály létrehozása, tekintettel az említett ügyosztály keretében részt vevő ügyészek kinevezésének/visszahívásának részletszabályaira, az ezen ügyosztály keretében a tisztségek ellátásának részletszabályaira, valamint a hatáskör meghatározásának módjára az ezen ügyosztály keretében meglévő tisztségek alacsony számával összefüggésben?

____________

1 A Romániában felállítandó együttműködési, valamint az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem területén érvényes külön értékelési kritériumok teljesítése terén elért haladást ellenőrző mechanizmus létrehozásáról szóló, 2006. december 13-i 2006/928/EK bizottsági határozat (HL 2006 L 354., 56. o.).