Language of document :

2019 m. balandžio 9 d. Curtea de Apel Brașov (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SO / TP ir kt.

(Byla C-291/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Brașov

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: SO

Atsakovai: TP ir kt.

Prejudiciniai klausimai

1. Ar 2006 m. gruodžio 13 d. Europos Komisijos sprendime 2006/928/EB įtvirtintas bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas (BTM) laikytinas Europos Sąjungos institucijos priimtu aktu, kaip tai suprantama pagal SESV 267 straipsnį, dėl kurio Teisingumo Teismas gali pateikti išaiškinimą?

2. Ar pagal šį mechanizmą parengtose ataskaitose suformuluoti reikalavimai, visų pirma (tačiau vien tuo neapsiribojant), kiek tai susiję su poreikiu atlikti teisės aktų pakeitimus, kad jie atitiktų BTM išvadą ir Europos Tarybos Venecijos komisijos bei Valstybių prieš korupciją grupės suformuluotas rekomendacijas, yra privalomi Rumunijai?

3. Ar Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnis, siejamas su jos 4 straipsnio 3 dalimi, aiškintinas taip, kad valstybės narės pareiga laikytis teisinės valstybės principų taip pat apima Rumunijos pareigą laikytis taikant 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendime 2006/928/EB1 įtvirtintą bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą (BTM) parengtose ataskaitose nustatytų reikalavimų?

4. Ar teisėjų nepriklausomumo principui, įtvirtintam ES sutarties 19 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje, kaip jis aiškinamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje (2018 m. vasario 27 d. Sprendimas (didžioji kolegija) Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), prieštarauja už pažeidimų teismų sistemoje tyrimą atsakingo struktūrinio padalinio sukūrimas prokuratūroje prie Înalta Curte de Casație și Justiție, turint omenyje minėto struktūrinio padalinio prokurorų skyrimo į pareigas ar atleidimo iš pareigų sąlygas, pareigų vykdymo jame sąlygas ir kompetencijos nustatymo tvarką, atsižvelgiant į tai, kad šiame struktūriniame padalinyje yra ribotas etatų skaičius?

5. Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniui [antrai pastraipai], siejamam su teise į teisingą bylos nagrinėjimą, kuria reikalaujama, kad byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką, prieštarauja už pažeidimų teismų sistemoje tyrimą atsakingo struktūrinio padalinio sukūrimas prokuratūroje prie Înalta Curte de Casație și Justiție, turint omenyje pareigų vykdymo jame sąlygas ir kompetencijos nustatymo tvarką, atsižvelgiant į tai, kad šiame struktūriniame padalinyje yra ribotas etatų skaičius?

____________

1 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas, nustatantis bendradarbiavimo su Rumunija ir jos pažangos siekiant orientacinių tikslų teismų reformos ir kovos su korupcija srityse patikrinimo mechanizmą (OL L 354, 2006, p. 56).