Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 9. aprīlī iesniedza Curtea de Apel Brașov (Rumānija) – SO/TP u.c.

(Lieta C-291/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Brașov

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: SO

Atbildētāji apelācijas instancē: TP un citi

Prejudiciālie jautājumi

Vai sadarbības un pārbaudes mehānisms (SPM), kas izveidots ar Eiropas Komisijas Lēmumu 2006/928/EK (2006. gada 13. decembris), ir jāuzskata par Eiropas Savienības iestādes pieņemtu tiesību aktu LESD 267. panta izpratnē, kas var tikt nodots Tiesas interpretācijai?

Vai prasības, kas noformulētas saistībā ar minēto mehānismu sagatavotajos ziņojumos, ir saistošas Rumānijai, it īpaši (bet ne tikai) attiecībā uz nepieciešamību izdarīt grozījumus tiesību aktos, kas atbilstu SPM secinājumiem, ar Venēcijas komisijas un Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas noformulētajiem ieteikumiem?

Vai Līguma par Eiropas Savienību 2. pants, lasot to kopsakarā ar 4. panta 3. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalsts pienākumā ievērot tiesiskas valsts principus ietilpst arī vajadzība, lai Rumānija ievērotu prasības, kas noteiktas ziņojumos, kuri sagatavoti saistībā ar sadarbības un pārbaudes mehānismu (SPM), kas izveidots ar Komisijas Lēmumu 2006/928/EK (2006. gada 13. decembris) 1 ?

Vai LES 19. panta 1. punkta otrajā daļā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā noteiktais tiesu neatkarības princips, kā tas interpretēts Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā (virspalātas spriedums, 2018. gada 27. februāris, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), liedz Înalta Curte de Casație și Justiție piesaistītajā prokuratūrā izveidot direkciju tādu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai, kas izdarīti tiesu sistēmas iekšienē, ņemot vērā iecelšanas/atcelšanas procedūras šīs direkcijas prokuroru amatos, šīs sistēmas iekšienē veikto darbību procedūras, kā arī piekritības piešķiršanas procedūras, saistībā ar niecīgo štata vietu skaitu šajā direkcijā?

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta [otrā daļa] par tiesībām uz taisnīgu tiesu, kas notiek kā lietas izskatīšana saprātīgā termiņā, liedz Înalta Curte de Casație și Justiție piesaistītajā prokuratūrā izveidot direkciju tādu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai, kas izdarīti tiesu sistēmas iekšienē, ņemot vērā šīs sistēmas iekšienē veikto darbību procedūras un piekritības piešķiršanas procedūras, saistībā ar niecīgo štata vietu skaitu šajā direkcijā?

____________

1 Komisijas Lēmums (2006. gada 13. decembris), ar ko izveido mehānismu, lai nodrošinātu sadarbību un pārliecinātos par Rumānijā sasniegto, novēršot noteiktus trūkumus tādās jomās kā tiesu sistēmas reforma un cīņa pret korupciju (OV 2006, L 354, 56. lpp.).