Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Brașov (Romunija) 9. aprila 2019 – SO/TP in drugi

(Zadeva C-291/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Brașov

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: SO

Nasprotne stranke: TP in drugi

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba mehanizem za sodelovanje in preverjanje, vzpostavljen z Odločbo Komisije 2006/928/ES z dne 13. decembra 2006, šteti za akt, ki ga je sprejela institucija Evropske unije, v smislu člena 267 PDEU, tako da je lahko predmet razlage Sodišča Evropske unije?

Ali so zahteve iz poročil, pripravljenih v okviru navedenega mehanizma, zlasti (toda ne samo) v zvezi s potrebo po sprejetju zakonodajnih sprememb, ki bodo skladne z ugotovitvami mehanizma za sodelovanje in preverjanje ter s priporočili Beneške komisije in Skupine držav proti korupciji, ki delujeta v okviru Sveta Evrope, za Romunijo zavezujoče?

Ali je treba člen 2 v povezavi s členom 4(3) Pogodbe o Evropski uniji razlagati tako, da iz obveznosti države članice, da spoštuje načela pravne države, izhaja tudi zahteva, v skladu s katero mora Romunija spoštovati zahteve iz poročil, pripravljenih v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje, vzpostavljenega z Odločbo Komisije 2006/928/ES z dne 13. decembra 2006?1

Ali načelo neodvisnosti sodnikov, določeno v členu 19(1), drugi pododstavek, PEU in členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kot se razlaga s sodno prakso Sodišča Evropske unije (veliki senat, sodba z dne 27. februarja 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), nasprotuje vzpostavitvi oddelka za preiskave kaznivih dejanjstorjenih v pravosodju, v okviru tožilstva pri Înalta Curte de Casație și Justiție (vrhovno kasacijsko sodišče, Romunija), glede na podrobna pravila o imenovanju/razrešitvi s funkcije tožilcev, ki so del navedenega oddelka, podrobna pravila o opravljanju dejavnosti v tem oddelku in način ugotavljanja pristojnosti, v povezavi z majhnim številom delovnih mest v tem oddelku?

Ali člen 47 [drugi odstavek] Listine Evropske unije o temeljnih pravicah glede pravice do poštenega sojenja z odločanjem o zadevi v razumnem roku, nasprotuje vzpostavitvi oddelka za preiskave kaznivih dejanj, storjenih v pravosodju, v okviru tožilstva pri Înalta Curte de Casație și Justiție (vrhovno kasacijsko sodišče, Romunija), glede na podrobna pravila o opravljanju dejavnosti v tem oddelku in način ugotavljanja pristojnosti, v povezavi z majhnim številom delovnih mest v tem oddelku?

____________

1     Odločba Komisije z dne 13. decembra 2006 o vzpostavitvi mehanizma za sodelovanje in preverjanje napredka Romunije pri izpolnjevanju posebej določenih meril na področjih reforme pravosodja in boja proti korupciji (UL 2006, L 354, str. 56).