Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Bihor (Rumunsko) dne 14. května 2019 – Trestní řízení proti IG, JH, KI, LJ

(Věc C-379/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Bihor

Účastníci původního řízení

IG, JH, KI, LJ

Předběžné otázky

Jsou mechanismus pro spolupráci a ověřování (MSO) zřízený rozhodnutím Evropské komise 2006/928/ES ze dne 13. prosince 20061 a požadavky obsažené ve zprávách vypracovaných v rámci uvedeného mechanismu pro Rumunsko závazné?

Musí být článek 2, vykládaný ve spojení s čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, vykládán v tom smyslu, že pod povinnost Rumunska dodržovat požadavky uložené ve zprávách vypracovaných v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování (MSO), zřízeného rozhodnutím Komise 2006/928/ES ze dne 13. prosince 2006, spadá i povinnost, aby členský stát dodržoval zásady právního státu, a to i pokud jde o skutečnost, že se ústavní soud, politicko-soudní orgán, zdrží zásahů za účelem výkladu právních předpisů a stanovení konkrétních a závazných způsobů, jak je mají soudní orgány uplatňovat, což je výlučná pravomoc přiznaná soudnímu orgánu, a za účelem zavedení nových legislativních ustanovení, což je výlučná pravomoc přiznaná legislativnímu orgánu? Ukládá unijní právo odstranění účinků takového rozhodnutí přijatého ústavním soudem? Brání právo Evropské unie normě vnitrostátního práva, která upravuje kárnou odpovědnost soudce nebo státního zástupce, který nepoužije rozhodnutí Curtea Constituțională (ústavní soud), v kontextu vznesené otázky?

Brání zásada nezávislosti soudů, zakotvená v čl. 19 odst. 1 druhém pododstavci SEU a v článku 47 Listiny základních práv Evropské unie, jak je vykládána Soudním dvorem Evropské unie (rozsudek velkého senátu ze dne 27. února 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), tomu, aby byly pravomoci soudů nahrazeny rozhodnutími Curtea Constituțională (rozhodnutí č. 51 ze dne 16. února 2016, rozhodnutí č. 302 ze dne 4. května 2017 a rozhodnutí č. 26 [ze dne 16. ledna 2019]), s tím důsledkem, že je trestní řízení nepředvídatelné (uplatnění se zpětnou účinností) a není možné vykládat právní předpisy a uplatnit je na konkrétní případ? Brání právo Evropské unie normě vnitrostátního práva, která upravuje kárnou odpovědnost soudce nebo státního zástupce, který nepoužije rozhodnutí Curtea Constituțională, v kontextu vznesené otázky?

____________

1 Rozhodnutí Komise 2006/928/ES ze dne 13. prosince 2006, kterým se zřizuje mechanismus pro spolupráci a ověřování pokroku Rumunska při dosahování specifických referenčních cílů v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci (Úř. věst. 2006, L 354, s. 56).