Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Bihor (Rumeenia) 14. mail 2019 – Kriminaalasi järgmiste isikute suhtes: IG, JH, KI, LJ

(kohtuasi C-379/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunalul Bihor

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pooled

IG, JH, KI, LJ

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Komisjoni 13. detsembri 2006. aasta otsusega 2006/928/EÜ1 loodud koostöö- ja jälgimiskord ning nimetatud korra raames koostatud aruannetes esitatud nõuded on Rumeenia riigile kohustuslikud?

2.    Kas Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 koostoimes ELL artikli 4 lõikega 3 tuleb tõlgendada nii, et Rumeenia kohustus järgida komisjoni 13. detsembri 2006. aasta otsusega 2006/928/EÜ kehtestatud koostöö- ja jälgimiskorra raames koostatud aruannetes kehtestatud nõudeid kuulub liikmesriigi kohustusesse austada õigusriigi põhimõtteid, ka osas, mis puudutab seda, et niisugune poliitilist laadi kohus nagu konstitutsioonikohus hoidub sekkumast seaduse tõlgendamiseks ning selle konkreetse ja kohustusliku korra kindlaks määramiseks, mida on pädev tegema ainult kohtuvõim, ning uute õigusnormide kehtestamiseks, mis on seadusandliku võimu ainupädevuses. Kas liidu õigus kohustab kõrvaldama konstitutsioonikohtu niisuguse otsuse tagajärjed? Kas liidu õigusega on vastuolus riigisisene õigusnorm, mis reguleerib sellise kohtuametniku tsiviilvastutust, kes tõstatatud küsimuse kontekstis jätab Curtea Constituțională (konstitutsioonikohus) otsuse kohaldamata?

3.    Kas ELL artikli 19 lõike 1 teises lõigus ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 sätestatud kohtute sõltumatuse põhimõttega niisugusena, nagu seda on tõlgendatud Euroopa Liidu Kohtu praktikas (suurkoja 27. veebruari 2018. aasta kohtuotsus Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), on vastuolus see, kui kohtute pädevus asendatakse Curtea Constituțională (konstitutsioonikohus) otsustega (16. veebruari 2016. aasta otsus nr 51, 4. mai 2017. aasta otsus nr 302 ja [16. jaanuari 2019. aasta] otsus nr 26), mille tagajärg on niisugune, et kriminaalmenetlus muutub ennustamatuks (tagasiulatuv kohaldamine) ning seadust ei ole võimalik konkreetsel juhul tõlgendada ja kohaldada? Kas liidu õigusega on vastuolus riigisisene õigusnorm, mis reguleerib niisuguse kohtuametniku distsiplinaarvastutust, kes jätab Curtea Constituțională (konstitutsioonikohus) otsuse tõstatatud küsimuse kontekstis kohaldamata?

____________

1 Komisjoni 13. detsembri 2006. aasta otsus 2006/928/EÜ, millega nähakse ette kord, mille abil teha Rumeeniaga koostööd ja jälgida tema edusamme konkreetsete eesmärkide täitmisel kohtureformi alal ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses (ELT 2006, L 354, lk 56).