Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Bihor (Romania) on esittänyt 14.5.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat IG, JH, KI ja LJ

(asia C-379/19)

Oikeudenkäyntikieli:

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunalul Bihor

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

IG, JH, KI ja LJ

Ennakkoratkaisukysymykset

Sitovatko 13.12.2006 tehdyllä komission päätöksellä 2006/928/EY1 käyttöön otettu yhteistyö- ja seurantamekanismi sekä kyseisestä mekanismista laadituissa kertomuksissa esitetyt vaatimukset Romanian valtiota?

Onko Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEUT) 2 artiklaa, luettuna yhdessä SEUT 4 artiklan 3 kohdan kanssa, tulkittava siten, että Romanian velvollisuus noudattaa vaatimuksia, jotka on asetettu 13.12.2006 tehdyllä komission päätöksellä 2006/928/EY käyttöön otetusta yhteistyö- ja seurantamekanismista laadituissa kertomuksissa, sisältyy jäsenvaltion velvoitteeseen kunnioittaa oikeusvaltion periaatteita myös siltä osin kuin kyseessä on se, että poliittinen lainkäyttöelin eli perustuslakituomioistuin ei saa puuttua lain tulkintaan eikä saa vahvistaa konkreettisia ja velvoittavia ohjeita, jotka koskevat lain soveltamista lainkäyttöelimissä, sillä nämä toimivaltuudet kuuluvat yleisiin lainkäyttölinjoihin kuuluvien tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan, eikä perustuslakituomioistuin saa antaa uusia lain säännöksiä, sillä tämä toimivalta kuuluu yksinomaan lainsäädäntövallan käyttäjälle? Edellytetäänkö unionin oikeudessa perustuslakituomioistuimen tekemän tällaisen ratkaisun vaikutusten poistamista? Onko unionin oikeus esteenä kansalliselle oikeussäännölle, jossa säädetään tuomarien kurinpidollisesta vastuusta, jos he jättävät soveltamatta Curtea Constituționalăn (perustuslakituomioistuin) ratkaisua edellä esitetyn kysymyksen yhteydessä?

Onko tuomioistuinten riippumattomuuden periaate, joka on vahvistettu SEU 19 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa, siten kuin unionin tuomioistuin on niitä tulkinnut (suuren jaoston tuomio 27.2.2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), esteenä sille, että tuomioistuinten toimivalta korvataan Curtea Constituționalăn ratkaisuilla (päätös nro, 16.2.2016, päätös nro 302, 4.5.2017, ja päätös nro 26 [16.1.2019]), sillä seurauksella, että rikosoikeudenkäynti ei ole ennustettavissa (taannehtiva soveltaminen) ja on mahdotonta tulkita lakia ja soveltaa sitä konkreettiseen yksittäistapaukseen? Onko unionin oikeus esteenä kansalliselle oikeussäännölle, jossa säädetään tuomioistuimen kurinpidollisesta vastuusta, jos se jättää soveltamatta Curtea Constituționalăn ratkaisua esitetyn kysymyksen yhteydessä?

____________

1 Yhteistyötä ja Romanian edistymisen seurantaa koskevan järjestelmän perustamisesta tiettyjen arviointiperusteiden täyttämiseksi oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruption torjunnan alalla 13.12.2006 tehty komission päätös 2006/928/EY (EUVL 2006, L 354, s. 56).