Language of document :

2019 m. gegužės 14 d. Tribunalul Bihor (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš IG, JH, KI, LJ

(Byla C-379/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Bihor

Šalys pagrindinėje byloje

IG, JH, KI, LJ

Prejudiciniai klausimai

1)    Ar 2006 m. gruodžio 13 d. Europos Komisijos sprendimu 2006/928/EB1 nustatytas bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas (BTM) ir pagal tą mechanizmą rengiamose ataskaitose nustatyti reikalavimai yra privalomi Rumunijos valstybei?

2)    Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 2 straipsnis, siejamas su 4 straipsnio 3 dalimi, turi būti aiškinamas taip, kad Rumunijos pareiga laikytis pagal 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimu 2006/928/EB įsteigtą bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą (BTM) parengtose ataskaitose nustatytų reikalavimų yra susijusi su valstybės narės pareiga laikytis teisinės valstybės principų, įskaitant politinės–teisminės institucijos Konstitucinio Teismo susilaikymą nuo teisės aiškinimo ir konkrečių bei privalomų sąlygų, kurias turi taikyti teismai, nustatymo (išimtinė teismų kompetencija) ir naujų teisės aktų nuostatų priėmimo ( išimtinė teisės aktų leidėjo suteikta kompetencija)? Ar pagal Sąjungos teisę reikalaujama panaikinti tokio konstitucinio teismo priimto sprendimo padarinius? Ar atsižvelgiant į keliamą klausimą Sąjungos teisei prieštarauja tokia nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią teisėjui, kuris netaiko Curtea Constituțională (Konstitucinis Teismas) sprendimo, numatoma drausminė atsakomybė?

3)    Ar Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje įtvirtintas teismų nepriklausomumo principas, kaip jį išaiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (2018 m. vasario 27 d. Didžiosios kolegijos sprendimas Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117) draudžia, kad teisėjų kompetencija būtų keičiama Curtea Constituțională sprendimais (2016 m. vasario 16 d. sprendimu Nr. 51, 2017 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. 302 ir 2019 m. sausio 16 d. sprendimu Nr. 26), nes dėl to baudžiamasis procesas (atgalinio poveikio taikymas) gali tapti neprognozuojamas ir gali būti neįmanoma aiškinti įstatymo bei jo taikyti konkrečiam atvejui? Ar atsižvelgiant į keliamą klausimą Europos Sąjungos teisė draudžia tokią nacionalinės teisės normą, pagal kurią numatoma teisėjo drausminė atsakomybė tuo atveju, kai jis netaiko Curtea Constituțională sprendimo?

____________

1 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas 2006/928/EB, nustatantis bendradarbiavimo su Rumunija ir jos pažangos siekiant orientacinių tikslų teismų reformos ir kovos su korupcija srityse patikrinimo mechanizmą (OL L 354, 2006, p. 56).