Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 14. maijā iesniedza Tribunalul Bihor (Rumānija) – kriminālprocess pret IG, JH, KI, LJ

(Lieta C-379/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunalul Bihor

Pamatlietas puses

IG, JH, KI, LJ

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Eiropas Komisijas Lēmumu 2006/928/EK (2006. gada 13. decembris) 1 izveidotais sadarbības un pārbaudes mehānisms (SPM) un prasības, kas noteiktas šā mehānisma ietvaros izstrādātajos ziņojumos, uzliek saistības Rumānijas valstij?

Vai Līguma par Eiropas Savienību 2. pants, skatot to kopsakarā ar 4. panta 3. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka Rumānijas pienākums ievērot prasības, kas noteiktas ar Komisijas Lēmumu 2006/928/EK (2006. gada 13. decembris) izveidotā sadarbības un pārbaudes mehānisma (SPM) ietvaros izstrādātajos ziņojumos, ietilpst dalībvalsts pienākumos ievērot tiesiskuma principus, arī attiecībā uz Konstitucionālās tiesas – politiskas un tiesu iestādes – atturēšanos no iejaukšanās, lai interpretētu likumu un noteiktu konkrētus un obligātus tā noteikumus, atbilstoši kuriem tiesu iestādēm ir tas jāpiemēro, ekskluzīvu kompetenci piešķirot tiesu iestādei, un, lai ieviestu jaunus tiesību aktus, ekskluzīvu kompetenci piešķirot leģislatīvajai iestādei? Vai Savienības tiesības liek likvidēt šāda Konstitucionālās tiesas nolēmuma sekas? Vai uzdotā jautājuma kontekstā Savienības tiesībām ir pretrunā tāda valsts tiesību norma, kas regulē tādas tiesas disciplināratbildību, kura pārtrauc piemērot Curtea Constituțională (Konstitucionālā tiesa) nolēmumu?

Vai tiesu neatkarības principam, kas noteikts LES 19. panta 1. punkta otrajā daļā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā, kā to interpretējusi Eiropas Savienības Tiesa (virspalātas spriedums, 2018. gada 27. februāris, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), ir pretrunā tas, ka tiesu kompetence tiek aizstāta ar Curtea Constituțională nolēmumiem (2016. gada 16. februāra nolēmums Nr. 51, 2017. gada 4. maija nolēmums Nr. 302 un [2019. gada 16. janvāra] nolēmums Nr. 26), kā rezultātā kriminālprocess kļūst neprognozējams (piemērošana ar atpakaļejošu spēku) un kļūst neiespējami interpretēt likumu un piemērot to konkrētajam gadījumam? Vai uzdotā jautājuma kontekstā Eiropas Savienības tiesībām ir pretrunā tāda valsts tiesību norma, kas regulē tāda tiesneša disciplināratbildību, kurš pārtrauc piemērot Curtea Constituțională nolēmumu?

____________

1 Komisijas Lēmums (2006. gada 13. decembris ), ar ko izveido mehānismu, lai nodrošinātu sadarbību un pārliecinātos par Rumānijā sasniegto, novēršot noteiktus trūkumus tādās jomās kā tiesu sistēmas reforma un cīņa pret korupciju (JO 2006, L 354, 56. lpp.).