Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Bihor (Rumunsko) 14. mája 2019 – Procedimento penale a carico di IG, JH, KI, LJ

(vec C-379/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Bihor

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

IG, JH, KI, LJ

Prejudiciálne otázky

Sú mechanizmus na zaistenie spolupráce a overovania (MSO), zriadený rozhodnutím Komisie 2006/928/ES z 13. decembra 20061 , a požiadavky prednesené v správach vypracovaných v rámci tohto mechanizmu pre Rumunsko záväzné?

Má sa článok 2 v spojení s článkom 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii vykladať v tom zmysle, že povinnosť Rumunska dodržiavať požiadavky stanovené v správach vypracovaných v rámci mechanizmu na zaistenie spolupráce a overovania (MSO), zriadeného rozhodnutím Komisie 2006/928/ES z 13. decembra 2006, predstavuje povinnosť členského štátu dodržiavať zásady právneho štátu, a to aj pokiaľ ide o zdržanie sa politicko-súdnej inštitúcie, akou je ústavný súd, od konania na účely výkladu zákona a stanovenia konkrétnych a záväzných podmienok, za ktorých majú súdy tento zákon uplatňovať, čo je výlučná právomoc priznaná súdnemu orgánu, ako aj na účely zavedenia nových legislatívnych ustanovení, čo je výlučná právomoc priznaná zákonodarnému orgánu? Vyžaduje právo Únie zrušenie účinkov takéhoto rozhodnutia ústavného súdu členského štátu? Bráni právo Únie ustanoveniu vnútroštátneho práva, ktorým sa upravuje disciplinárna zodpovednosť sudcu, ktorý v súvislosti s položenou prejudiciálnou otázkou upustí od uplatňovania nálezu Curtea Constituțională (Ústavný súd, Rumunsko)?

Bráni zásada nezávislosti sudcov zakotvená v článku 19 ods. 1 druhom pododseku ZEÚ a v článku 47 Charty základných práv Európskej únie, v súlade s výkladom, ktorý poskytol Súdny dvor Európskej únie (rozsudok veľkej komory z 27. februára 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), tomu, aby sa právomoc sudcov nahradila rozhodnutiami Curtea Constituțională (Ústavný súd) (nález č. 51 zo 16. februára 2016, nález č. 302 zo 4. mája 2017 a nález č. 26 zo 16. januára 2019), s tým dôsledkom, že by to viedlo k nepredvídateľnosti trestného konania (retroaktívne uplatňovanie) a k nemožnosti vykladať zákon a uplatniť ho na konkrétny prípad? Bráni právo Únie ustanoveniu vnútroštátneho práva upravujúcemu disciplinárnu zodpovednosť sudcu, ktorý v súvislosti s položenou prejudiciálnou otázkou upustí od uplatňovania nálezu Curtea Constituțională (Ústavný súd)?

____________

1 Rozhodnutie Komisie 2006/928/ES z 13. decembra 2006 , ktorým sa zriaďuje mechanizmus na zaistenie spolupráce a overovania pokroku v Rumunsku na účely osobitných referenčných kritérií v oblastiach reformy súdnictva a boja proti korupcii (Ú. v. EÚ, L 354, 2006, s. 56).