Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Bihor (Romunija) 14. maja 2019 – kazenski postopek zoper IG, JH, KI, LJ

(Zadeva C-379/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Bihor

Stranke v postopku v glavni stvari

IG, JH, KI, LJ

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali so mehanizem za sodelovanje in preverjanje, vzpostavljen z Odločbo Komisije 2006/928/ES z dne 13. decembra 20061 , in zahteve iz poročil, pripravljenih v okviru navedenega mehanizma, za Romunijo zavezujoči?

2.    Ali je treba člen 2 v povezavi s členom 4(3) Pogodbe o Evropski uniji razlagati tako, da obveznost Romunije, da spoštuje zahteve iz poročil, pripravljenih v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje, vzpostavljenega z Odločbo Komisije 2006/928/ES z dne 13. decembra 2006, izhaja iz obveznosti države članice, da spoštuje načela pravne države, tudi glede tega, da se ustavno sodišče, ki je politično-pravosodni organ, vzdrži poseganja z namenom razlaganja zakona in določitve konkretnih in obveznih načinov, kako naj ga sodišča izvajajo, kar je izključna pristojnost pravosodnih organov, in za namen uvedbe novih zakonskih določb, kar je izključna pristojnost zakonodajne oblasti? Ali pravo Unije določa odpravo učinkov take odločbe, ki jo je sprejelo ustavno sodišče? Ali pravo Unije nasprotuje določbi nacionalnega prava, ki ureja disciplinsko odgovornost sodnika, ki zavrne uporabo odločbe Curtea Constituțională (ustavno sodišče) v okviru zastavljenega vprašanja?

3.    Ali načelo neodvisnosti sodišč, določeno v členu 19(1), drugi pododstavek, PEU, in členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kot ga je razložilo Sodišče Evropske unije (veliki senat, sodba z dne 27. februarja 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), nasprotuje temu, da bi bile pristojnosti sodišč nadomeščene z odločbami Curtea Constituțională (ustavno sodišče) (odločba št. 51 z dne 16. februarja 2016, odločba št. 302 z dne 4. maja 2017 in odločba št. 26 [z dne 16. januarja 2019]), s čimer bi kazenski postopek postal nepredvidljiv (retroaktivna uporaba) in s čimer bi postalo nemogoče razlagati pravo in ga uporabiti v konkretnem primeru? Ali pravo Unije nasprotuje določbi nacionalnega prava, ki ureja disciplinsko odgovornost sodnika, ki zavrne uporabo odločbe Curtea Constituțională (ustavno sodišče) v okviru zastavljenega vprašanja?

____________

1 Odločba Komisije z dne 13. decembra 2006 o vzpostavitvi mehanizma za sodelovanje in preverjanje napredka Romunije pri izpolnjevanju posebej določenih meril na področjih reforme pravosodja in boja proti korupciji (UL L 354, 2006, str. 56).