Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Bihor (Rumänien) den 14 maj 2019 – brottmål mot IG, JH, KI, LJ

(Mål C-379/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Bihor

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

IG, JH, KI, LJ

Tolkningsfrågor

1)    Är den mekanism för samarbete och kontroll som inrättas genom Europeiska kommissionens beslut 2006/928/EG av den 13 december 20061 och de krav som uttrycks i de rapporter som upprättas inom ramen för denna mekanism bindande för rumänska staten?

2)    Ska artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen, jämförd med artikel 4.3 i samma fördrag, tolkas så, att Rumäniens skyldighet att iaktta kraven i de rapporter som upprättas inom ramen för den mekanism för samarbete och kontroll som inrättats genom kommissionens beslut 2006/928/EG av den 13 december 2006 utgör en del av medlemsstatens skyldighet att iaktta rättsstatsprincipen, även med avseende på att en författningsdomstol (en politisk/judiciell institution) ska avhålla sig från att ingripa för att tolka lagen och fastställa de konkreta och bindande anvisningarna för dess tillämpning av domstolarna samt för att införa nya lagbestämmelser, vilket är en befogenhet som är exklusivt tilldelad den lagstiftande makten? Kräver unionsrätten att rättsverkningarna av ett sådant avgörande från en författningsdomstol ska upphävas? Utgör unionsrätten hinder för en bestämmelse i nationell rätt som reglerar det disciplinära ansvaret för den domare som underlåtit att tillämpa avgörandet från Curtea Constituțională (Författningsdomstolen) i samband med hänskjutandet av denna fråga?

3)    Utgör principen om domarnas oavhängighet, stadfäst i artikel 19.1 andra stycket FEU och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, såsom den tolkats av Europeiska unionens domstol (stora avdelningen, dom av den 27 februari 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), hinder för att domstolarnas behörighet ersätts genom avgöranden från Curtea Constituțională (avgörande nr 51 av den 16 februari 2016, avgörande nr 302 av den 4 maj 2017 och avgörande nr 26 [av den 16 januari 2019]), med följden att straffrättsförfarande blir oförutsebart (retroaktiv tillämpning) och att det blir omöjligt att tolka och tillämpa lagen i det konkreta fallet? Utgör unionsrätten hinder för en bestämmelse i nationell rätt som reglerar det disciplinära ansvaret för den domare som underlåtit att tillämpa avgörandet från Curtea Constituțională (Författningsdomstolen) i samband med hänskjutandet av denna fråga?

____________

1 Kommissionens beslut av den 13 december 2006 om inrättande av en mekanism för samarbete och kontroll av Rumäniens framsteg vid uppfyllandet av de särskilda riktmärkena för reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption (EUT L 354, 2006, s. 56).