Language of document : ECLI:EU:C:2019:514


 


 Euroopa Kohtu (kümnes koda) 19. juuni 2019. aasta määrus – Linak vs. EUIPO

(kohtuasi C-820/18 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 – Määrus (EÜ) nr 6/2002 – Artikkel 6 – Ühenduse disainilahendus – Kehtetuks tunnistamise põhjused – Eristatavuse puudumine – Elektrilise tõstesamba kuju

Apellatsioonkaebus – Väited – Faktiliste asjaolude ebaõige hindamine – Vastuvõetamatus – Üldkohtu poolt asjaoludele ja tõenditele antud hinnangu kontroll Euroopa Kohtus – Välistamine, v.a tõendite moonutamise korral

(ELTL artikli 256 lõige 1; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik)

(vt punkt 5)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus osaliselt vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

2.

Linak A/S kannab ise oma kohtukulud.