Language of document : ECLI:EU:C:2019:617


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 11.7.2019 – Next design+produktion vastaan EUIPO

(asia C819/18 P)

(Muutoksenhaku – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla – EU-tavaramerkki – Suhteelliset hylkäämisperusteet – Sekaannusvaara – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky – Erottamiskyvyn arviointiperusteet – Riidanalaisten merkkien lausuntatapojen samankaltaisuus – Kuviomerkki NUUNA)

1.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Tosiseikkojen ja selvitysaineiston virheellinen arviointi – Tutkimatta jättäminen – Unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin ei kuulu selvitysaineiston arviointi, paitsi jos se on otettu huomioon vääristyneellä tavalla

(SEUT 256 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen alakohta)

(ks. 5 ja 6 kohta)

2.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäämisperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Arviointiperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 5 ja 6 kohta)

3.      Tuomioistuinmenettely – Tuomioiden perustelut – Ulottuvuus

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 36 artikla ja 53 artiklan ensimmäinen alakohta; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 117 artikla)

(ks. 5 ja 6 kohta)

4.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Valitusperusteet, joiden tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat tai jotka ovat selvästi perusteettomia – Hylkääminen milloin tahansa perustellulla määräyksellä ilman suullista käsittelyä

(Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla)

(ks. 5 ja 6 kohta)

Ratkaisu

1)

Valitus hylätään, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi perusteeton.

2)

Next design+produktion GmbH vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.