Language of document : ECLI:EU:C:2019:615

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (wielka izba)

z dnia 11 lipca 2019 r.(*)

Sprostowanie wyroku

W sprawie C‑619/18 REC

mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. 258 TFUE, uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wniesioną w dniu 2 października 2018 r.,

Komisja Europejska, reprezentowana przez K. Banks, H. Krämera i S.L. Kalėdę, działających w charakterze pełnomocników,

strona skarżąca,

przeciwko

Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanej przez B. Majczynę, K. Majcher i S. Żyrek, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

popieranej przez:      

Węgry, reprezentowane przez M.Z. Fehéra, działającego w charakterze pełnomocnika,

interwenient,

TRYBUNAŁ (wielka izba),

w składzie: K. Lenaerts, prezes, R. Silva de Lapuerta, wiceprezes, A. Prechal (sprawozdawczyni), M. Vilaras i E. Regan, prezesi izb, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, D. Šváby, C. Vajda, P.G. Xuereb, N. Piçarra, L.S. Rossi i I. Jarukaitis, sędziowie,

rzecznik generalny: E. Tanchev,

sekretarz: A. Calot Escobar,

po wysłuchaniu rzecznika generalnego,

wydaje następujące

Postanowienie

1        W dniu 24 czerwca 2019 r. Trybunał (wielka izba) wydał wyrok Komisja/Polska (niezależność Sądu Najwyższego) (C‑619/18, EU:C:2019:531).

2        Wyrok ten zawiera błąd pisarski, który podlega sprostowaniu z urzędu na podstawie art. 154 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem.

Z powyższych względów Trybunał (wielka izba) postanawia, co następuje:

1)      Punkt 91 wyroku z dnia 24 czerwca 2019 r., Komisja/Polska (niezależność Sądu Najwyższego) (C619/18, EU:C:2019:531), w wersji w języku postępowania, należy sprostować następująco:

„W trzeciej kolejności należy podkreślić, że co się tyczy celu ujednolicenia wieku emerytalnego, Trybunał orzekł już, iż przepisy krajowe dokonujące nagłego i znacznego obniżenia granicy wieku obligatoryjnego zaprzestania działalności sędziowskiej bez przewidzenia środków przejściowych, które mogłyby chronić uzasadnione oczekiwania zainteresowanych osób sprawujących urząd w momencie wejścia w życie tych przepisów, pozostają w sprzeczności z zasadą proporcjonalności (zob. podobnie wyrok z dnia 6 listopada 2012 r., Komisja/Węgry, C286/12, EU:C:2012:687, pkt 68, 80).”.

2)      Oryginał niniejszego postanowienia załącza się do oryginału sprostowanego wyroku. Wzmiankę o niniejszym postanowieniu umieszcza się na marginesie oryginału sprostowanego wyroku.


Sporządzono w Luksemburgu w dniu 11 lipca 2019 r.

Sekretarz

 

Prezes

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Język postępowania: polski.