Language of document :

Преюдициално запитване от Cour du travail de Liège (Белгия), постъпило на 24 май 2019 г. — LM/Centre public d'action sociale de Seraing

(Дело C-402/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour du travail de Liège

Страни в главното производство

Въззивник: LM

Въззиваем: Centre public d'action sociale de Seraing [Обществен център за социални грижи в Серен]

Преюдициални въпроси

Противоречи ли член 57, параграф 2, алинея 1, 1° от белгийския Устройствен закон от 8 юли 1976 г. за обществените центрове за социални грижи на членове 5 и 13 от Директива 2008/115/ЕО1 , във връзка с член 19, параграф 2 и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и с член 14, параграф 1, буква б) от тази директива и членове 7 и [21] от Хартата на основните права на Европейския съюз, така както са тълкувани в решение Abdida от 18 декември 2014 г., постановено от Съда (С-562/13):

първо, доколкото води до лишаване на чужденец, гражданин на трета държава, който пребивава незаконно на територията на държава членка, от поемането, доколкото е възможно, на основните му потребности по време на разглеждане на подадената от него от свое име и [в качеството му на] представител на своето все още непълнолетно към този момент дете жалба за отмяна и за спиране на изпълнението на решение, с което им се нарежда да напуснат територията на държава членка,

въпреки че, второ, от една страна, посоченото дете, което понастоящем е пълнолетно, страда от тежко заболяване и изпълнението на това решение може да го изложи на сериозен риск от тежко и необратимо влошаване на здравословното му състояние, и от друга страна, присъствието на този родител до неговото пълнолетно дете се счита от лекарите за необходимо поради неговата уязвимост, произтичаща от здравословното му състояние (рецидивиращи кризи на сърповидно-клетъчна анемия и необходимост от хирургично лечение за избягване на парализа)?

____________

1     Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 2008 г., стр. 98).