Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud cour du travail de Liège (Belgia) 24. mail 2019 – LM versus Centre public d’action sociale de Seraing

(kohtuasi C-402/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour du travail de Liège

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: LM

Vastustaja: Centre public d’action sociale de Seraing

Eelotsuse küsimus

Kas Belgia 8. juuli 1976. aasta konstitutsioonilise seaduse riiklike sotsiaalhoolekandekeskuste kohta (loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale) artikli 57 lõike 2 esimese lõigu punkt 1 on vastuolus direktiivi 2008/115/EÜ1 artiklitega 5 ja 13, arvestades Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 19 lõiget 2 ja artiklit 47, nimetatud direktiivi artikli 14 lõike 1 punkti b ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7 ja [21], nii nagu neid on tõlgendatud Euroopa Kohtu 18. detsembri 2014. aasta kohtuotsuses Abdida (C-562/13):

primo, kuna selle alusel jäetakse kolmanda riigi kodanikust välismaalane, kes viibib liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult, ilma tema põhivajaduste katmisest niivõrd, kui see on võimalik, ajal, mil menetletakse tühistamiskaebust ja täitmise peatamise taotlust, mille ta esitas enda nimel ja oma sel hetkel alaealise lapse esindajana otsuse peale, millega tehakse neile ettekirjutus lahkuda liikmesriigi territooriumilt,

samas kui, secundo, ühelt poolt põeb kõnealune laps, kes nüüdseks on saanud täisealiseks, rasket haigust ning nimetatud otsuse täideviimise tagajärjel ähvardab teda tõsine oht, et tema terviseseisund halveneb oluliselt ja pöördumatult, ning teiselt poolt peavad arstid hädavajalikuks kõnealuse vanema viibimist oma täisealise lapse juures, tema terviseseisundist tuleneva haavatava olukorra tõttu (korduvad sirprakulise aneemia kriisid ja vajadus operatsiooni järele, et vältida halvatust)?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT 2008, L 348, lk 98).