Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour du travail de Liège (Belgia) on esittänyt 24.5.2019 – LM v. Centre public d’action sociale de Seraing

(asia C-402/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour du travail de Liège

Pääasian asianosaiset

Valittaja: LM

Vastapuoli: Centre public d’action sociale de Seraing

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko sosiaalitoimen toimipisteistä 8.7.1976 annetun lain 57 §:n 2 momentin 1 kohta ristiriidassa direktiivin 2008/115/EY1 5 ja 13 artiklan kanssa, kun näitä luetaan yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 19 artiklan 2 kohdan ja 47 artiklan, kyseisen direktiivin 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja [21] artiklan kanssa sellaisina kuin niitä on tulkittu unionin tuomioistuimen tuomiossa 18.12.2014, Abdida (C-562/13):

–    ensinnäkin koska se johtaa siihen, että jäsenvaltion alueella laittomasti oleskeleva kolmannen maan kansalainen ei kykene enää huolehtimaan mahdollisuuksien mukaan perustarpeistaan sinä aikana, kun kannetta, jonka hän on nostanut omissa nimissään ja tuolloin vielä alaikäisen lapsensa edustajana sellaisen päätöksen kumoamiseksi ja täytäntöönpanon lykkäämiseksi, jolla heidät on määrätty poistumaan jäsenvaltion alueelta;

–    toiseksi koska yhtäältä kyseisellä, nyt täysi-ikäisellä lapsella, on vakava sairaus, jonka vuoksi kyseisen päätöksen täytäntöönpano on omiaan aiheuttamaan vakavan vaaran, että hänen terveydentilansa heikkenee vakavasti ja peruuttamattomasti, ja koska toisaalta kyseisen vanhemman läsnäolo täysi-ikäisen tyttärensä luona on lääkärien mielestä välttämätöntä, koska tytär on terveydentilansa (toistuvat sirppisolukriisit sekä leikkaus, joka on välttämätön halvaantumisen estämiseksi) vuoksi haavoittuvassa asemassa?

____________

1 Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY (EUVL 2008, L 348, s. 98)