Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. maijā iesniedza Cour du travail de Liège (Beļģija) – LM/Centre public d'action sociale de Seraing

(Lieta C-402/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour du travail de Liège

Pamatlietas puses

Prasītājs: LM

Atbildētājs: Centre public d'action sociale de Seraing

Prejudiciālie jautājumi

Vai Beļģijas 1976. gada 8. jūlija Likuma par valsts sociālās palīdzības centriem 57. panta 2. punkta, 1. daļas 1. apakšpunkts ir pretrunā Direktīvas 2008/115/EK 1 5. un 13. pantam, lasot tos kopsakarā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 19. panta 2. punktu un 47. pantu, kā arī minētās direktīvas 14. panta 1. punkta b) apakšpunktu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un [21.] pantu, kā to Jūsu Tiesa ir interpretējusi 2014. gada 18. decembra spriedumā lietā Abdida (C-562/13):

pirmām kārtām, ciktāl tā rezultātā ārvalstniekam, kurš ir trešās valsts valstspiederīgais un uzturas kādas dalībvalsts teritorijā nelegāli, netiek segti viņa pamatvajadzību izdevumi laikposmā, kamēr tiek izskatīta viņa paša un viņa kā sava tolaik vēl nepilngadīgā bērna pārstāvja celtā prasība atcelt un apturēt izpildīt lēmumu, ar kuru viņiem ir uzdots atstāt dalībvalsts teritoriju ;

otrām kārtām, apstākļos, kad pirmkārt, minētais bērns, kurš šobrīd ir pilngadīgs, cieš no smagas slimības un šī lēmuma izpilde var izraisīt nopietnu un neatgriezenisku viņa veselības stāvokļa pasliktināšanos un, otrkārt, šī vecāka klātbūtni līdzās pilngadīgajam bērnam mediķi uzskata par obligāti nepieciešamu, jo bērns sava veselības stāvokļa  – atkārtotas sirpjveida šūnu krīzes un nepieciešamība veikt operāciju, lai novērstu paralīzi, – dēļ ir neaizsargātā stāvoklī ?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV 2008, L 348, 98. lpp.)