Language of document :

Преюдициално запитване от Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Румъния), постъпило на 25 април 2019 г. — SC Romenergo SA, Aris Capital SA/Autoritatea de Supraveghere Financiară

(Дело C-339/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Страни в главното производство

Жалбоподатели: SC Romenergo SA, Aris Capital SA

Ответник: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 63 и сл. ДФЕС във връзка с член 2, параграф 2 от Директива 2004/25/ЕО1 и с член 87 от Директива 2001/34/ЕО2 да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална законодателна уредба (в случая член 2, алинея 3, буква j) от Наредба № 1/2006 на CNVM), която въвежда законова презумпция за съгласувани действия относно дяловите участия в дружества, чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар и които се приравняват на алтернативни инвестиционни фондове (наричани „финансови инвестиционни дружества“ – S.I.F.), по отношение на:

1.    лицата, които са извършили или извършват заедно икономически операции във или без връзка с капиталовия пазар, и

2.    лицата, които при икономически операции използват финансови средства, които имат един и същ източник или произтичат от различни субекти, които са свързани лица?

____________

1 Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно предложенията за поглъщане (ОВ L 142, 2004 г., стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 44).

2 Директива 2001/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 май 2001 година относно допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на публикуване (ОВ L 184, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 4, стр. 43).