Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunsko) dne 25. dubna 2019 – SC Romenergo SA, Aris Capital SA v. Autoritatea de Supraveghere Financiară

(Věc C-339/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Účastníci původního řízení

Navrhovatelky: SC Romenergo SA, Aris Capital SA

Odpůrce: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Předběžná otázka

Musí být články 63 a násl. SFEU ve spojení s čl. 2 odst. 2 směrnice 2004/25/ES1 a článkem 87 směrnice 2001/34/ES2 vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátnímu legislativnímu rámci [v projednávané věci článku 2 odst. 3 písm. j) nařízení CNVM č. 1/2006], který stanoví právní domněnku vzájemné shody u podílů ve společnostech, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a které jsou považovány za alternativní investiční fondy (nazvané finanční investiční společnosti - SIF), a to ve vztahu k:

osobám, které společně uskutečnily nebo uskutečňují ekonomické operace s napojením nebo bez napojení na kapitálový trh, a

osobám, které v rámci ekonomických operací využívají finanční zdroje, které mají stejný původ nebo pocházejí od odlišných subjektů, které jsou zúčastněnými subjekty?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí (Úř. věst. L 142, s. 12).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny (Úř. věst. L 184, s. 1).