Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. aprīlī iesniedza Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumānija) – SC Romenergo SA, Aris Capital SA/Autoritatea de Supraveghere Financiară

(Lieta C-339/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curte de Casaţie şi Justiţie

Pamatlietas puses

Prasītājas: SC Romenergo SA, Aris Capital SA

Atbildētāja: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Prejudiciālais jautājums

Vai LESD 63. un nākamie panti, aplūkojot tos kopā ar Direktīvas 2004/25/EK 1 2. panta 2. punktu un ar Direktīvas 2001/34/EK 2 87. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu (šajā lietā CNVM Noteikumu Nr. 1/2006 2. panta 3. punkta j) apakšpunkts), kurā ir noteikta likumiska prezumpcija par saskaņotu dalību tādos uzņēmumos, kuru akcijas var tikt tirgotas regulētā tirgū un kas tiek pielīdzināti alternatīviem investīciju fondiem (saukti par finanšu investīciju uzņēmumiem, turpmāk tekstā – “FIU”), saskaņošanu attiecībā uz:

1.    personām, kas kopīgi ir veikušas vai veic saimnieciskos darījumus ar vai bez saistības ar kapitāla tirgu, un

2.    personām, kuras saimnieciskajos darījumos izmanto finanšu līdzekļus, kuriem ir tā pati izcelsme vai kas nāk no citām organizācijām, kuras ir iesaistītie tiesību subjekti?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/25/EK (2004. gada 21. aprīlis) par pārņemšanas piedāvājumiem (OV 2004, L 142, 12. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/34/EK (2001. gada 28. maijs) par vērtspapīru iekļaušanu fondu biržas oficiālajā sarakstā un par informāciju, kas jāpublicē par tādiem vērtspapīriem (OV 2001, L 184, 1. lpp.).