Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunsko) 25. apríla 2019 – SC Romenergo SA, Aris Capital SA/Autoritatea de Supraveghere Financiară

(vec C-339/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľky: SC Romenergo SA, Aris Capital SA

Odporca: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 63 a nasledujúce ZFEÚ v spojení s článkom 2 ods. 2 smernice 2004/25/ES1 a článkom 87 smernice 2001/34/ES2 vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu legislatívnemu rámcu [v prejednávanej veci ide o článok 2 ods. 3 písm. j) vyhlášky CNVM č. 1/2006], ktorým sa stanovuje zákonná domnienka konania v zhode, pokiaľ ide o majetkovú účasť v spoločnostiach, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktoré sa považujú za alternatívne investičné fondy [s názvom finančné investičné spoločnosti (societăți de investiții financiare - S.I.F.)], a to v súvislosti:

1.    s osobami, ktoré spoločne vykonávali alebo vykonávajú hospodárske transakcie s prepojením na kapitálový trh alebo bez takéhoto prepojenia, a

2.    s osobami, ktoré v rámci hospodárskych transakcií využívajú finančné zdroje s rovnakým pôvodom alebo pochádzajúce od rôznych subjektov, ktoré sú zainteresovanými osobami?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Ú. v. EÚ L 142, 2004, s. 12; Mim. vyd. 17/002, s. 20).

2 Smernica 2001/34/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať (Ú. v. L 184, 2001, s. 1; Mim. vyd. 06/004, s. 24).