Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumänien) den 25 april 2019 – SC Romenergo SA, Aris Capital SA mot Autoritatea de Supraveghere Financiară

(Mål C-339/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parter i det nationella målet

Klagande: SC Romenergo SA, Aris Capital SA

Motpart: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Tolkningsfrågor

Ska artikel 63 FEUF och följande artiklar jämförda med artikel 2.2 i direktiv 2004/25/EG1 och artikel 87 i direktiv 2001/34/EG2 tolkas så, att de utgör hinder för en nationell lagstiftning (i förevarande fall artikel 2.3 j i CNVM:s förordning nr 1/2006) där det fastställs en presumtion om att det rör sig om ett handlande i samförstånd angående innehav i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som likställs med alternativa investeringsfonder (så kallade investmentbolag) när det gäller

1.    personer som gemensamt utför eller har utfört ekonomiska transaktioner med eller utan anknytning till kapitalmarknaden, och

2.    personer som inom ramen för ekonomiska transaktioner använder finansiella medel som har samma ursprung eller som härrör från olika enheter, vilka är berörda personer?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden (EUT L 142, 2004, s. 12).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG av den 28 maj 2001 om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträffande sådana värdepapper (EGT L 184, 2001, s. 1).