Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) la 8 mai 2019 – „BOSOLAR” EOOD/„CHEZ ELEKTRO BULGARIA” AD

(Cauza C-366/19)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Sofiyski rayonen sad

Părțile din procedura principală

Reclamantă: „BOSOLAR” EOOD

Pârâtă: „CHEZ ELEKTRO BULGARIA” AD

Întrebările preliminare

Articolul 16 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care reglementează dreptul la libertatea de a desfășura o activitate comercială în cadrul ordinii juridice a Uniunii trebuie interpretat în sensul că se opune unei dispoziții de drept național, cum ar fi articolul 18 din Prehodni i zaklyuchitelni razporedbi na Zakona za izmenenie i dopalnenie na zakona za Energetikata (Dispoziții tranzitorii și finale ale legii de modificare și de completare a legii privind energia, denumită în continuare „PZR ZIDZE”), potrivit căruia, în pofida contractului încheiat și a raportului contractual existent, care fac obiectul dispozițiilor speciale din dreptul aplicabil, unul dintre elementele contractuale principale (prețul) este modificat, printr-un act legislativ, în favoarea uneia dintre părțile contractante?

Principiul securității juridice trebuie interpretat în sensul că se opune unei noi reglementări a raporturilor juridice create în temeiul dispozițiilor speciale între particulari sau între stat și particulari, în cazul în care această nouă reglementare are un efect negativ asupra așteptărilor legitime ale particularilor și asupra drepturilor deja dobândite de aceștia?

Principiul protecției încrederii legitime, unul dintre principiile fundamentale ale dreptului Uniunii având în vedere Hotărârea Curții de Justiție din 10 septembrie 2009, Plantanol (C-201/08, EU:C:2009:539), trebuie interpretat în sensul că un stat membru nu poate modifica regimul juridic aplicabil pentru producția de energie electrică din surse regenerabile fără o garantare suficientă a predictibilității, prin faptul că revocă înainte de termen măsurile legale prevăzute în vederea stimulării producerii de energie electrică din surse regenerabile, măsuri care sunt legate de contractele de cumpărare de energie electrică pe termen lung, contrar condițiilor în care actorii privați au făcut investiții în producerea de energie electrică din surse regenerabile și au încheiat contracte de cumpărare de energie electrică pe termen lung cu întreprinderi de furnizare de energie electrică reglementate de stat?

Articolele 3 și 4 din Directiva 2009/28/CE1 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, având în vedere considerentele (8) și (14) ale directivei, trebuie interpretate în sensul că acestea obligă statele membre ca, prin măsurile naționale de transpunere a directivei, să garanteze securitatea juridică pentru investitori în domeniul producerii de energie electrică produse din surse regenerabile, inclusiv de energie solară?

În cazul unui răspuns afirmativ la această întrebare: potrivit articolelor 3 și 4, coroborat cu considerentele (8) și (14) ale Directivei 2009/28/CE, este admisibilă o normă națională precum articolul 18 din PZR ZIDZE, care modifică în mod substanțial condițiile preferențiale privind achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile, de asemenea în ceea ce privește contractele pe termen lung de cumpărare a energiei electrice provenite din astfel de surse, care au fost deja încheiate în conformitate cu măsurile naționale adoptate inițial în scopul transpunerii directivei?

Cum trebuie să fie interpretată noțiunea de „stat membru”, în scopul punerii în aplicare a dreptului Uniunii la nivel național? Luând în considerare Hotărârea Curții de Justiție din 12 iulie 1990, Foster și alții (C-188/89, EU:C:1990:313), precum și hotărârile ulterioare ale Curții de Justiție în cadrul acestei linii a jurisprudenței, include această noțiune, de asemenea, prestatorul unui serviciu de interes economic general (furnizarea de energie electrică), cum este întreprinderea pârâtă în procedura judiciară pendinte, căreia îi este transferată, în condițiile stabilite prin lege, prestarea acestui serviciu în temeiul unui act al unei autorități publice și sub supravegherea autorității respective?

____________

1 Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16).