Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sofiyski rayonen sad (Bulgarien) den 8 maj 2019 – ”BOSOLAR” EOOD mot ”CHEZ ELEKTRO BULGARIA” AD

(Mål C-366/19)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Sofiyski rayonen sad

Parter i det nationella målet

Klagande: ”BOSOLAR” EOOD

Motpart: ”CHEZ ELEKTRO BULGARIA” AD

Tolkningsfrågor

Ska artikel 16 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, vilken reglerar näringsfriheten i unionens rättsordning, tolkas så att den utgör hinder för en nationell bestämmelse som den i 18 § i Prehodni i zaklyuchitelni razporedbi na Zakona za izmenenie i dopalnenie na zakona za energetikata (övergångs- och slutbestämmelser i lagen om ändring och komplettering av energilagen, nedan kallad PZR ZIDZE), enligt vilken det är möjligt att ändra ett av de väsentliga avtalsvillkoren (priset) till förmån för den ena avtalsparten genom lag, trots att ett avtal slutits och det finns en pågående avtalsrelation som omfattas av särskilda bestämmelser i gällande rätt?

Ska principen om rättssäkerhet tolkas så att den utgör hinder för att fastställa nya villkor för befintliga rättsförhållanden mellan privatpersoner eller mellan staten och privatpersoner, vilka består på grundval av särskilda bestämmelser, om dessa nya villkor har en negativ effekt på den privaträttsliga personens berättigade förväntningar och tidigare förvärvade rättigheter?

Ska principen om iakttagande av berättigade förväntningar som en av unionens grundläggande rättsprinciper, med beaktande av EU-domstolens dom av den 10 september 2009, Plantanol (C-201/08, EU:C:2009:539), tolkas så att den utgör hinder för en medlemsstat att, utan att säkerställa att åtgärden är förutsebar, ändra de gällande rättsliga bestämmelserna för produktion av el från förnybara källor genom att medlemsstaten i förtid avskaffar lagstadgade åtgärder som syftar till att främja produktion av el från förnybara källor i samband med långfristiga elköpsavtal, på ett sätt som avviker från villkoren under vilka privata aktörer investerade i produktionen av el från förnybara källor och ingick långsiktiga elköpsavtal med statligt reglerade elleverantörer?

Ska artiklarna 3 och 4 i direktiv 2009/28/EG1 av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor med beaktande av skälen 8 och 14 i direktivet tolkas så att de förpliktar medlemsstaterna att genom nationella åtgärder för införlivande av direktivet säkerställa rättslig säkerhet för investerare på området för produktion av el från förnybara källor, inklusive solenergi?

Om denna fråga ska besvaras jakande: Följer det av artiklarna 3 och 4 i förening med skälen 8 och 14 i direktiv 2009/28 att en nationell bestämmelse som 18 § PZR ZIDZE är tillåten, vilken väsentligt ändrar förmånsvillkoren för förvärv av el från förnybara källor, även för långfristiga avtal om förvärv av el från sådana källor, vilka redan har ingåtts i enlighet med de nationella åtgärder som ursprungligen antogs för att införliva direktivet med nationell rätt?

Hur ska begreppet medlemsstat tolkas när det gäller tillämpningen av unionsrätten på nationell nivå? Omfattar detta begrepp, med beaktande av EU-domstolens dom av den 12 juli 1990, Foster m.fl. (C-188/89, EU:C:1990:313) och de efterföljande domar som utvecklat denna linje i EU-domstolens rättspraxis, även tillhandahållaren av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (elförsörjning), såsom bolaget som är motpart i det aktuella förfarandet, på vilken tillhandahållandet av denna tjänst överförts enligt lagstadgade villkor i enlighet med en rättsakt som antagits av en statlig myndighet och som agerar under denna myndighets tillsyn?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 2009, s. 16).