Language of document :

Преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom (Обединеното кралство), постъпило на 27 май 2019 г. — The Software Incubator Ltd/Computer Associates (UK) Ltd

(Дело C-410/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court of the United Kingdom

Страни в главното производство

Жалбоподател: The Software Incubator Ltd

Ответник: Computer Associates (UK) Ltd

Преюдициални въпроси

Когато копие от компютърен софтуер се доставя на клиентите на даден принципал по електронен път, а не на материален носител, представлява ли то „стоки“ по смисъла на този термин, който фигурира в дефиницията за търговски представител в член 1, параграф 2 от Директива 86/653/ЕИО на Съвета относно координирането на правото на държавите членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите търговски представители1 (наричана по-нататък „Директивата“)?

Когато компютърен софтуер се доставя на клиентите на даден принципал, като на клиента се издава неограничена във времето лицензия да използва копие от компютърния софтуер, представлява ли това „продажба на стоки“ по смисъла на този термин, който фигурира в дефиницията за търговски представител в член 1, параграф 2 от Директивата?

____________

1 ОВ L 382, 1986 г., стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 176.