Language of document :

2019 m. gegužės 27 d. Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje The Software Incubator Ltd / Computer Associates (UK) Ltd

(Byla C-410/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court of the United Kingdom

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: The Software Incubator Ltd

Kita apeliacinio proceso šalis: Computer Associates (UK) Ltd

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar programinės įrangos kopija, kuri yra pateikiama atstovaujamojo klientui elektroniniu būdu, o ne materialioje laikmenoje, yra „prekė“, kaip tai suprantama pagal 1986 m. gruodžio [18 d.] Tarybos direktyvos 86/653/EEB1 dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais prekybos agentais, derinimo (toliau – Direktyva) 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą prekybos agento apibrėžtį?

2.    Ar atvejai, kai kompiuterio programinė įranga atstovaujamojo klientui tiekiama suteikiant nuolatinę licenciją naudoti programinės įrangos kopiją, yra „prekių pardavimas“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą prekybos agento apibrėžtį?

____________

1 OL L 382, 1986, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 177.