Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom (Spojené kráľovstvo) 27. mája 2019 – The Software Incubator Ltd/Computer Associates (UK) Ltd

(vec C-410/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court of the United Kingdom

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dovolateľka: The Software Incubator Ltd

Odporkyňa v dovolacom konaní: Computer Associates (UK) Ltd

Prejudiciálne otázky

1.    Ak sa kópia počítačového softvéru dodá zákazníkom zastúpeného v elektronickej forme, a nie na hmotnom nosiči, predstavuje „tovar“ v zmysle tohto pojmu, ako je uvedený v definícii pojmu obchodný zástupca v článku 1 ods. 2 smernice Rady 86/653/EHS z [18.] decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov1 (ďalej len „smernica“)?

2.    Ak sa počítačový softvér dodá zákazníkom zastúpeného udelením trvalej licencie na používanie kópie počítačového softvéru zákazníkovi, predstavuje to „predaj tovaru“ v zmysle tohto pojmu, ako je uvedený v definícii pojmu obchodný zástupca v článku 1 ods. 2 smernice?

____________

1 Ú. v. ES L 382, 1986, s. 17; Mim. vyd. 06/001, s. 177.