Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court of the United Kingdom (Förenade Kungariket) den 27 maj 2019 – The Software Incubator Ltd mot Computer Associates (UK) Ltd

(Mål C-410/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court of the United Kingdom

Parter i det nationella målet

Klagande: The Software Incubator Ltd

Motpart: Computer Associates (UK) Ltd

Tolkningsfrågor

När ett exemplar av ett datorprogram tillhandahålls till en huvudmans kunder elektroniskt och inte på ett fysisk medium, utgör detta en ”vara” i den mening som avses med detta begrepp, såsom detta har återgetts i definitionen av en handelsagent i artikel 1.2 i rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter1 (nedan kallat direktivet)?

När ett datorprogram tillhandahålls till en huvudmans kunder på så sätt att kunden beviljas en i tiden obegränsad licens att använda ett exemplar av datorprogrammet, utgör detta ”försäljning av varor” i den mening som avses med detta begrepp, såsom detta har återgetts i definitionen av handelsagent i artikel 1.2 i direktivet?

____________

1 EGT L 382, 1986, s. 17; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 150.