Language of document :

Преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg (Германия), постъпило на 19 април 2019 г. — eurocylinder systems AG/Hauptzollamt Hamburg

(Дело C-324/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Hamburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: eurocylinder systems AG

Ответник: Hauptzollamt Hamburg

Преюдициален въпрос

Валиден ли е Регламент (ЕО) № 926/20091 на Съвета от 24 септември 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от Китайската народна република?

____________

1 ОВ L 262, 2009 г., стр. 19.