Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 19. apríla 2019 – eurocylinder systems AG/Hauptzollamt Hamburg

(vec C-324/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: eurocylinder systems AG

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg

Prejudiciálna otázka

Je nariadenie Rady (ES) č. 926/2009 z 24. septembra 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike1 , platné?

____________

1 Ú. v. EÚ L 262, 2009, s. 19.