Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 25 października 2018 r. w sprawie T-359/17, Aldo Supermarkets / EUIPO – Aldi Einkauf), wniesione w dniu 27 grudnia 2018 r. przez Aldo Supermarkets

(Sprawa C-822/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Aldo Supermarkets. (przedstawiciel: adwokat M. Thewes)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

Postanowieniem z dnia 4 czerwca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (szósta izba) uznał odwołanie za niedopuszczalne.

____________