Language of document :

Преюдициално запитване от International Protection Appeals Tribunal (Ирландия), постъпило на 16 май 2019 г. — R.A.T., D.S./Minister for Justice and Equality

(Дело C-385/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

International Protection Appeals Tribunal

Страни в главното производство

Жалбоподатели: г-жа R.A.T. и г-н D.S.

Ответник: Minister for Justice and Equality

Преюдициални въпроси

Предвиждат ли се отделни категории „кандидати“ в член 15 от Директива 2013/33/ЕС1 ?

Какъв вид поведение ще представлява забавяне, което може да бъде вменено в отговорност на кандидата, по смисъла на член 15, параграф 1 от Директива 2013/33/ЕС?

____________

1 Директивата относно условията на приемане (преработена) на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (ОВ L 180, 2013 г., стр. 96).