Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door International Protection Appeals Tribunal (Ierland) op 16 mei 2019 – R.A.T., D.S./Minister for Justice and Equality

(Zaak C-385/19)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

International Protection Appeals Tribunal

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: R.A.T. en D.S

Verwerende partij: Minister for Justice and Equality

Prejudiciële vragen

Beoogt artikel 15 van de richtlijn opvangvoorzieningen (herschikking) onderscheid te maken tussen verschillende categorieën verzoekers?1 ?

Welk soort gedrag wordt beschouwd als aan de verzoeker te wijten vertraging in de zin van artikel 15, lid 1, van de richtlijn opvangvoorzieningen (herschikking)?

____________

1 Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PB 2013, L 180, blz. 96).