Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez International Protection Appeals Tribunal (Irlandia) w dniu 16 maja 2019 r. – R.A.T.; D.S. / Minister for Justice and Equality

(Sprawa C-385/19)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

International Protection Appeals Tribunal

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: R.A.T.; D.S.

Druga strona postępowania: Minister for Justice and Equality

Pytania prejudycjalne

Czy w art. 15 dyrektywy 2013/33/UE1 przewidziane zostały oddzielne kategorie „wnioskodawców”?

Jakiego rodzaju postępowanie będzie stanowiło zwłokę, za którą odpowiedzialność ponosi wnioskodawca w rozumieniu art. 15 ust. 1 dyrektywy 2013/33/UE?

____________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (Dz.U. 2013, L 180, s. 96).