Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal International Protection Appeals Tribunal (Írsko) 16. mája 2019 – Ms R.A.T., Mr D.S./Minister for Justice and Equality

(vec C-385/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

International Protection Appeals Tribunal

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Ms R.A.T. a Mr D.S.

Žalovaný: Minister for Justice and Equality

Prejudiciálne otázky

Existujú osobitné kategórie „žiadateľov“ v zmysle článku 15 smernice 2013/33/EÚ1 ?

Aký druh konania bude mať za následok omeškanie zavinené žiadateľom v zmysle článku 15 ods. 1 smernice o podmienkach prijímania (prepracované znenie)?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 96).