Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av International Protection Appeals Tribunal (Irland) den 16 maj 2019 – R.A.T., D.S. mot Minister for Justice and Equality

(Mål C-385/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

International Protection Appeals Tribunal

Parter i det nationella målet

Sökande: R.A.T. och D.S.

Motpart: Minister for Justice and Equality

Tolkningsfrågor

Avser artikel 15 i direktivet om mottagningsvillkor (omarbetning) olika kategorier av ”sökande”?1

Vilken typ av beteende ska anses utgöra en försening som kan tillskrivas den sökande i den mening som avses i artikel 15.1 i direktivet om mottagningsvillkor (omarbetning)?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november 2013 om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG (EUT L 180, 2013, s. 96)