Language of document :

Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 23 април 2019 г. — Staatssecretaris van Financiën/X

(Дело C-331/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподател: Staatssecretaris van Financiën

Ответник: X

Преюдициални въпроси

Трябва ли понятието „храни за консумация от човека“, използвано в точка 1 от приложение III към Директивата за ДДС от 2006 г.1 , да се тълкува в смисъл, че съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 178/20022 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните включва всяко вещество или продукт, независимо дали е преработен или не, частично преработен или непреработен, който е предназначен за или основателно се очаква да бъде приеман от хора?

При отрицателен отговор: как следва да бъде конкретизирано понятието в този случай?

В случай че храни или напитки не следва да бъдат разглеждани като храни за консумация от човека: въз основа на какви критерии в този случай следва да се прецени дали такива продукти могат да бъдат разглеждани като продукти, нормално използвани като добавки на хранителни продукти или като заместители на хранителни продукти?

____________

1     Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).

2     Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 8, стр. 68).