Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 23. dubna 2019 – X v. Staatssecretaris van Financiën

(Věc C-331/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: X

Odpůrce: Staatssecretaris van Financiën

Předběžné otázky

Musí být pojem „potraviny pro lidskou spotřebu“ použitý v příloze III bodu 1 směrnice o DPH z roku 20061 vykládán v tom smyslu, že podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/20022 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, se pod tímto pojmem rozumí jakákoli látka nebo výrobek, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat?

V případě záporné odpovědi na tuto otázku: Jak má být tento pojem v tomto případě konkretizován?

Nejsou-li potraviny nebo nápoje považovány za potraviny pro lidskou spotřebu: Na základě jakých kritérií musí být v tomto případě posouzeno, zda takovéto výrobky mají být považovány za výrobky obvykle určené k použití jako doplněk nebo náhražka potravin?

____________

1     Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).