Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 23 april 2019 – Staatssecretaris van Financiën mot X

(Mål C-331/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i det nationella målet

Klagande: Staatssecretaris van Financiën

Motpart: X

Tolkningsfrågor

Ska begreppet livsmedel i punkt 1 i bilaga III till direktiv 2006/112/EG1 tolkas så, att detta, i enlighet med artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 20022 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, inbegriper alla ämnen eller produkter, oberoende av om de är bearbetade, delvis bearbetade eller obearbetade, som är avsedda att eller rimligen kan förväntas att förtäras av människor?

Om denna fråga ska besvaras nekande, hur ska i så fall detta begrepp tolkas?

För det fall mat- och dryckesprodukter inte kan anses utgöra livsmedel avsedda att konsumeras av människor, vilka kriterier ska då ligga till grund för bedömningen av huruvida sådana produkter kan anses utgöra produkter som normalt används för att komplettera eller ersätta livsmedel?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1)

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 2002, s. 1)