Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Köln (Германия), постъпило на 6 май 2019 г. — Interseroh Dienstleistungs GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

(Дело C-353/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Köln

Страни в главното производство

Жалбоподател: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Ответник: Land Nordrhein-Westfalen

Преюдициални въпроси

1.

a)

Трябва ли Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци1 , по-специално Приложение III във връзка с позиция B 3020 от приложение IX към Базелската конвенция2 , да се тълкува в смисъл, че при съдържащите се в този текст тирета става въпрос за различни отделни позиции по смисъла на Регламент № 1013/2006?

б)

При отрицателен отговор на първи въпрос, буква а):

Обхваща ли позиция B 3020 смесени отпадъци от хартия и картон, в които, както е при разглежданите в главното производство отпадъци, наред с леките опаковки от хартия, картон и картонаж се съдържат и кутии за течности от залепен/ламиниран картон?

2.

При утвърдителен отговор на първи въпрос, буква б):

a)

Трябва ли позиция B 3020, съответно четвърто тире от нея, да се тълкува в смисъл, че съответните отпадъци не трябва да съдържат никакви чужди вещества, тоест, че класифицирането на отпадък в тази позиция е изключено, ако отпадъкът, съдържа вещества, независимо от количеството и потенциалната им опасност, различни от отпадъци и остатъци от хартия и картон (чужди вещества)?

б)

При отрицателен отговор на втори въпрос, буква а):

Може ли наличието на чуждо вещество в отпадък, да не допуска, по-специално с оглед на количеството му, класифицирането му в позиция B 3020, съответно четвърто тире от нея, и когато не са изпълнени условията на уводния текст от Приложение III към Регламент № 1013/2006, тоест отпадъкът е замърсен с други материали, но рисковете във връзка с отпадъка не са толкова високи, за да водят до прилагане на процедура за предварителна писмена нотификация и съгласие, като се вземат предвид критериите за опасност, посочени в приложение III към Директива 2008/98/ЕО, и няма пречка за екологосъобразното му оползотворяване?

3.

При отрицателен отговор на първи въпрос, буква б):

a)

Трябва ли точка 3, буква ж) от Приложение IIIA към Регламент № 1013/2006 да се тълкува в смисъл, че съответните смеси от отпадъци не трябва да съдържат никакви чужди вещества, тоест, че смес от отпадъци не може да се класифицира в тази точка ако съдържа отпадъци, независимо от количеството и потенциалната им опасност, различни от посочените в първите три тирета от позиция B 3020 отпадъци (чужди вещества)?

б)

При отрицателен отговор на трети въпрос, буква а):

Могат ли чужди вещества, чието наличие не изключва класифициране в точка 3, буква ж) от Приложение IIIA към Регламент № 1013/2006, да съдържат и отпадъци, които разглеждани отделно, попадат в обхвата на четвърто тире от позиция B 3020?

____________

1 ОВ L 190, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 16, стр. 172.

2     Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане от 22 март 1989 г.