Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Köln (Saksamaa) 6. mail 2019 – Interseroh Dienstleistungs GmbH versus Land Nordrhein-Westfalen

(kohtuasi C-353/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Köln

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Vastustaja: Land Nordrhein-Westfalen

Eelotsuse küsimused

1.

a)

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta1 , eelkõige selle III lisa koostoimes Baseli konventsiooni2 IX lisa kandega B3020 tuleb tõlgendada nii, et selle kande taanded vastavad kannetele määruse nr 1013/2006 tähenduses?

b)

Kui küsimusele 1a tuleb vastata eitavalt:

Kas kanne B3020 hõlmab paberi- ja papijäätmesegusid, mis sisaldavad – nagu põhikohtuasjas kõnealustel juhtudel – peale paberist, papist ja kartongist kergpakendite ka lamineeritud papist vedelikupakendeid?

2.

Kui küsimusele 1b tuleb vastata jaatavalt:

a)

Kas kannet B3020, eeskätt selle neljandat taanet, tuleb tõlgendada nii, et jäätmed ei tohi sisaldada mingit võõrmaterjali, st et jäätmeid ei saa liigitada selle kande alla kuuluvaks, kui need sisaldavad peale paberi- ja papijäätmete muud materjali (võõrmaterjal), olenemata selle kogusest või ohtlikkusest?

b)

Kui küsimusele 2a tuleb vastata eitavalt:

Kas jäätmes võõrmaterjali esinemise korral on eelkõige võõrmaterjali koguse tõttu selle jäätme klassifitseerimine kande B3020 ja eriti selle neljanda taande alla välistatud ka juhul, kui ei ole täidetud määruse nr 1013/2006 III lisa sissejuhatavas lauses esitatud tingimused ehk kui jääde ei ole sel määral muude materjalidega saastunud, et jäätmega seotud riskid kasvaksid nii suureks, et arvestades direktiivi 2008/98/EÜ3 III lisas loetletud ohtlikke omadusi tuleks jäätmele kohaldada eelneva kirjaliku etteteatamise ja nõusoleku menetlust, ning kui selle jäätme keskkonnaohutu taaskasutamine ei ole välistatud?

3.

Kui küsimusele 1b tuleb vastata eitavalt:

a)

Kas määruse nr 1013/2006 IIIA lisa punkti 3 alapunkti g tuleb tõlgendada nii, et jäätmesegu ei tohi sisaldada mingit võõrmaterjali, st et jäätmesegu ei saa klassifitseerida selle kande alla, kui jäätmesegu sisaldab peale kande B3020 esimeses kolmes taandes loetletud jäätmete muud materjali (võõrmaterjal), olenemata selle kogusest või ohtlikkusest?

b)

Kui küsimusele 3a tuleb vastata eitavalt:

Kas võõrmaterjalid, mis ei välista määruse nr 1013/2006 IIIA lisa punkti 3 alapunkti g alla klassifitseerimist, võivad olla ka jäätmed, mis eraldi võetuna oleksid klassifitseeritavad kande B3020 neljanda taande alla?

____________

1 ELT 2006, L 190, lk 1.

2     22. märtsil 1989 sõlmitud ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsioon.

3     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid; ELT 2008, L 312, lk 3.