Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Köln (Saksa) on esittänyt 6.5.2019 – Interseroh Dienstleistungs GmbH v. Land Nordrhein-Westfalen

(asia C-353/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Vastaaja: Land Nordrhein-Westfalen

Ennakkoratkaisukysymykset

a)

Onko jätteiden siirrosta 14.6.2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1013/20061 ja erityisesti sen liitettä III, luettuna yhdessä Baselin yleissopimuksen2 liitteen IX mukaisen nimikkeen B 3020 kanssa, tulkittava siten, että tämän yleissopimuksen sisältämissä luetelmakohdissa on kyse asetuksessa N:o 1013/2006 tarkoitetuista eri yksittäisistä jätenimikkeistä?

b)

Mikäli kysymykseen 1a) vastataan kieltävästi:

Käsittääkö nimike B 3020 pääasiassa kyseessä olevien jätteiden kaltaiset paperi- ja kartonkijätteen seokset, jotka koostuvat paperista, pahvista ja kartongista valmistettujen kevytpakkausten lisäksi myös liimatusta/päällystetystä kartongista valmistetuista nestepakkauksista?

Mikäli kysymykseen 1b) vastataan myöntävästi:

a)

Onko nimikettä B 3020 ja erityisesti sen neljättä luetelmakohtaa tulkittava siten, että siinä edellytetään sellaista täydellistä vierasainevapautta, että jätteen luokitteleminen tähän nimikkeeseen on poissuljettua, jos jäte – sen määrästä ja vaarallisuudesta riippumatta – sisältää muita aineita kuin paperi- ja kartonkijätettä (vierasaineita)?

b)

Mikäli kysymykseen 2a) vastataan kieltävästi:

Voiko se, että jäte sisältää vierasainetta, erityisesti vierasaineen määrän perusteella estää luokittelun nimikkeeseen B 3020 ja erityisesti sen neljänteen luetelmakohtaan myös silloin, kun asetuksen N:o 1013/2006 liitteessä III olevan johdantovirkkeen edellytykset eivät täyty eli kun jäte ei ole siinä määrin muiden aineiden saastuttama, että jätteeseen liittyvät riskit kasvavat niin suuriksi, että siihen on sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä ottaen huomioon direktiivin 2008/98/ETY3 liitteessä III luetellut vaaralliset ominaisuudet, eikä jätteen hyödyntäminen ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla esty?

Mikäli kysymykseen 1b) vastataan kieltävästi:

a)

Onko asetuksen N:o 1013/2006 liitteessä IIIA olevan 3 kohdan g alakohtaa tulkittava siten, että siinä edellytetään sellaista täydellistä vierasainevapautta, että jäteseoksen luokitteleminen tähän nimikkeeseen on poissuljettua, kun jäteseos – sen määrästä ja vaarallisuudesta riippumatta – sisältää muita kuin nimikkeen B 3020 kolmessa ensimmäisessä luetelmakohdassa mainittuja jätteitä (vierasaineita)?

b)

Mikäli kysymykseen 3a) vastataan kieltävästi:

Voivatko vierasaineet, jotka eivät välttämättä estä luokittelemista asetuksen N:o 1013/2006 liitteessä IIIA olevan 3 kohdan g alakohtaan, olla myös jätteitä, jotka sellaisinaan voidaan luokitella nimikkeen B 3020 neljänteen luetelmakohtaan?

____________

1 EUVL 2006, L 190, s. 1.

2 22.3.1989 tehty vaarallisten jätteiden maanrajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus.

3 Jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19.11.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY (EUVL 2008, L 312, s. 3).