Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. svibnja 2019. uputio Verwaltungsgericht Köln (Njemačka) – Interseroh Dienstleistungs GmbH protiv Land Nordrhein-Westfalen

(predmet C-353/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Köln

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Tuženik: Land Nordrhein-Westfalen

Prethodna pitanja

1.

a)

Treba li Uredbu (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada1 , osobito Prilog III. u vezi s kategorijom B 3020 Priloga IX. Baselskoj konvenciji2 , tumačiti na način da alineje sadržane u toj kategoriji odgovaraju različitim pojedinim kategorijama u smislu Uredbe br. 1013/2006?

b)

U slučaju negativnog odgovora na pitanje 1. a):

Obuhvaća li kategorija B 3020 miješani papirnati i kartonski otpad koji — poput otpada u pitanju u glavnom postupku – osim lagane ambalaže od papira, kartona i ljepenke — također sadržava kartonska pakiranja za tekućine od zalijepljenog/slojevitog kartona?

2.

U slučaju pozitivnog odgovora na pitanje 1. b):

a)

Treba li kategoriju B 3020 odnosno njezinu četvrtu alineju tumačiti na način da se njome zahtijeva da otpad ne sadržava nikakav strani materijal u smislu da je razvrstavanje otpada u tu kategoriju isključeno kada otpad – neovisno o svojem volumenu i mogućoj opasnosti – sadržava materijale koji nisu papirnati ili kartonski otpad i otpadci (strani materijali)?

b)

U slučaju negativnog odgovora na pitanje 2. a):

Može li se na temelju udjela stranog materijala u otpadu, osobito s obzirom na njegov volumen, također isključiti razvrstavanje otpada u kategoriju B 3020 odnosno njezinu četvrtu alineju ako uvjeti takozvanog uvodnog dijela teksta Priloga III. Uredbi br. 1013/2006 nisu ispunjeni, odnosno da je taj otpad onečišćen drugim materijalima u mjeri da se rizici vezani uz taj otpad, kad se uzmu u obzir opasna svojstva navedena u Prilogu III. Direktivi 2008/98/EZ3 , ne povećavaju toliko da ga je primjereno podvrgnuti postupku prethodne pismene obavijesti i odobrenja, i da to ne onemogućava oporabu tog otpada na način prihvatljiv za okoliš?

3.

U slučaju negativnog odgovora na pitanje 1. b):

a)

Treba li točku 3. podtočku (g) Priloga IIIA Uredbe br. 1013/2006 tumačiti na način da se njome zahtijeva da otpad ne sadržava nikakav strani materijal u smislu da je razvrstavanje mješavine otpada u tu kategoriju isključeno kada mješavina – neovisno o svojem volumenu i mogućoj opasnosti – sadržava otpad različit od otpada navedenog u prve tri alineje kategorije B 3020 (strani materijali)?

b)

U slučaju negativnog odgovora na pitanje 3. a):

Mogu li strani materijali koji ne isključuju u svakom slučaju razvrstavanje u točku 3. podtočku (g) Priloga IIIA Uredbi br. 1013/2006 također podrazumijevati otpad koji bi promatran zasebno bio razvrstan u četvrtu alineju kategorije B 3020?

____________

1 SL 2006., L 190, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 16., str. 86.)

2 Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju od 22. ožujka 1989.

3     Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL. 2008., L 312, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 34., str. 99.)