Language of document :

A Verwaltungsgericht Köln (Németország) által 2019. május 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –Interseroh Dienstleistungs GmbH kontra Land Nordrhein-Westfalen

(C-353/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Köln

Az alapeljárás felei

Felperes: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Alperes: Land Nordrhein-Westfalen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

a)

Úgy kell-e értelmezni a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet,1 és különösen annak II. mellékletét a Bázeli Egyezmény2 IX. mellékletének B3020 bejegyzésével összefüggésben, hogy az e bejegyzésben foglalt francia bekezdések esetében az 1013/2006 rendelet értelmében egy kód alá besorolt különböző hulladékokról van szó?

b)

Amennyiben az 1a) kérdésre nemmel kell válaszolni:

Magában foglalja-e a B 3020 bejegyzés az olyan papírból és papírlemezből álló hulladékkeveréket, amelyben – amint az alapügy tárgyát képező hulladékok esetében – a papírból és papírlemezből készült könnyű csomagolás folyadékok csomagolására szolgáló, ragasztott/laminált papírlemezből készült kartont is magában foglal?

2.

Amennyiben az 1b) kérdésre igennel kell válaszolni:

a)

A B 3020 bejegyzést, illetve annak negyedik francia bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy az érintett hulladékok semmilyen idegen anyagot nem tartalmazhatnak abban az értelemben, hogy a hulladéknak az e bejegyzés alá sorolása kizárt abban az esetben, ha a hulladék a papír-vagy papírlemez hulladékon vagy –törmeléken kívül más anyagot (idegen anyag) is tartalmaz, annak mennyiségétől és a veszélyességétől függetlenül?

b)

Amennyiben a 2a) kérdésre nemmel kell válaszolni:

A hulladékban található idegen anyag jelenléte– különösen a mennyisége alapján – abban az esetben is kizárhatja-e a B 3020 bejegyzés alá, illetve annak negyedik francia bekezdése alá való besorolást, ha az 1013/2006 rendelet III. mellékletében foglalt bevezető rész feltételei nem teljesülnek, azaz, az egyéb anyagokkal való szennyeződés miatt a hulladékkal összefüggő veszély nem növekedett olyan mértékben, hogy a 2008/98/EK irányelv3 III. mellékletében felsorolt veszélyes jellemzők figyelembevétele esetén az előzetes írásos bejelentési és engedélyezési eljárás alkalmazása indokolt lenne, és lehetetlenné válna a hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosítása?

3.

Amennyiben az 1b) kérdésre nemmel kell válaszolni:

a)

Az 1013/2006 rendelet IIIA. melléklete 3. pontjának g) alpontját úgy kell-e értelmezni, hogy az érintett hulladékok semmilyen idegen anyagot nem tartalmazhatnak abban az értelemben, hogy a hulladékok keverékének az e bejegyzés alá való besorolása kizárt abban az esetben, ha a keverék a B3020 bejegyzés első francia bekezdésében említett hulladékokon kívül más hulladékokat (idegen anyag) is tartalmaz, azok mennyiségétől és a veszélyességétől függetlenül?

b)

Amennyiben a 3a) kérdésre nemmel kell válaszolni:

Azok az idegen anyagok, amelyek az 1013/2006 rendelet IIIA melléklete 3. pontjának g) alpontja alá való besorolást nem akadályozzák mindenképpen, lehetnek-e olyan hulladékok, amelyeket önmagukban a B 3020 bejegyzés negyedik francia bekezdése alá kellene besorolni?

____________

1 HL 2006. L 190., 1. o.

2     A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, 1989. március 22-i bázeli egyezmény

3 A hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 312., 3. o.)