Language of document :

2019 m. gegužės 6 d. Verwaltungsgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Interseroh Dienstleistungs GmbH / Land Nordrhein-Westfalen

(Byla C-353/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Atsakovė: Land Nordrhein-Westfalen

Prejudiciniai klausimai

1.

a)

Ar 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo1 , visų pirma jo III priedą, siejamą su Bazelio konvencijos2 IX priedo B 3020 įrašu, reikia aiškinti taip, kad šio įrašo įtraukos yra atskiri įrašai, kaip jie suprantami pagal Reglamentą Nr. 1013/2006?

b)

Jeigu į pirmojo klausimo a dalį būtų atsakyta neigiamai:

Ar B3020 įrašas apima popieriaus ir statybinio kartono atliekų mišinius, kuriuose, kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamu atveju, yra ne vien lengvų pakuočių iš popieriaus ir statybinio kartono, bet ir skysčių pakuočių iš sluoksniuoto statybinio kartono?

2.

Jeigu į pirmojo klausimo b dalį būtų atsakyta teigiamai:

a)

Ar B3020 įrašas ir jo ketvirta įtrauka turi būti aiškinami taip, kad pagal šią įtrauką visiškai negali būti priemaišų, t. y. atliekos nepriskiriamos prie šios įtraukos, jei, nepriklausomai nuo atliekų kiekio ir kenksmingumo, jose yra kitų medžiagų nei popierius ir statybinis kartonas (priemaišos)?

b)

Jeigu į antrojo klausimo a dalį būtų atsakyta neigiamai:

Ar dėl atliekose esančių priemaišų kiekio atliekos, visų pirma dėl jų kiekio, negali būti priskirtos prie B3020 įrašo ir prie jo ketvirtos įtraukos ir tuomet, kai neįvykdyti Reglamento Nr. 1013/2006 III priedo įvadinėje dalyje įtvirtinti reikalavimai, t. y. atliekos nėra užterštos kitomis medžiagomis tiek, kad dėl to padidėtų su atliekomis susijusi grėsmė, dėl kurios jos taptų tinkamomis išankstinio rašytinio pranešimo ir sutikimo procedūrai, atsižvelgiant į pavojingas savybes, išvardytas Direktyvos 91/689/EEB3 III priede, ir būtų užkirstas kelias atliekų naudojimui aplinkai saugiu būdu?

3.

Jeigu į pirmojo klausimo b dalį būtų atsakyta neigiamai:

a)

Ar Reglamento Nr. 1013/2006 IIIA priedo 3 punkto g papunktis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį visiškai negali būti priemaišų, t. y. mišrios atliekos nepriskiriamos prie šio įrašo, jei mišrios atliekos, nepriklausomai nuo jų kiekio ir pavojingumo, susideda iš kitų atliekų, nei nurodytosios B3020 įrašo pirmose trijose įtraukose (turi priemaišų)?

b)

Jeigu į trečiojo klausimo a dalį būtų atsakyta neigiamai:

Ar priemaišos, dėl kurių ne visais atvejais atliekos negali būti priskiriamos prie Reglamento Nr. 1013/2006 IIIA priedo 3 punkto g papunkčio, gali būti ir atliekos, kurios pačios būtų priskiriamos prie B3020 įrašo ketvirtos įtraukos?

____________

1 OL L 190, 2006, p. 1.

2 1989 m. kovo 22 d. Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės.

3 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008, p. 3).