Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 6. maijā iesniedza Verwaltungsgericht Köln (Vācija) – Interseroh Dienstleistungs GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

(Lieta C-353/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Köln

Pamatlietas puses

Prasītāja: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Atbildētāja: Land Nordrhein-Westfalen

Prejudiciālie jautājumi

1)

a)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. Jūnijs) par atkritumu sūtījumiem 1 , it īpaši tās III pielikums, skatīts kopā ar Bāzeles nolīguma 2 IX pielikuma B 3020 pozīciju, ir jāinterpretē tādējādi, ka šajā pozīcijā ietvertie ievilkumi ir jāuzskata par atsevišķiem ierakstiem Regulas Nr. 1013/2006 izpratnē?

b)

Ja atbilde uz 1. jautājuma a) daļu ir noliedzoša :

Vai B 3020 pozīcija ietver jauktus papīra un kartona atkritumus, kuros – kā pamatlietā aplūkoto atkritumu gadījumā – kopā ar viegliem iepakojumiem no papīra un kartona ir arī šķidrumiem paredzēts kartons no salīmēta/laminēta kartona?

2.

Ja atbilde uz 1) jautājuma b) daļu ir apstiprinoša :

a)

Vai B 3020 pozīcija vai, attiecīgi, tās ceturtais ievilkums ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā ir prasīta pilnīga svešu vielu izslēgšana tādā nozīmē, ka atkritumu klasificēšana atbilstoši šai pozīcijai ir izslēgta, ja atkritumi – neatkarīgi no to daudzuma un draudu potenciāla – satur citas vielas, kas nav atkritumi un papīra un kartona atlikumi, (svešas vielas) ?

b)

Ja atbilde uz 2) jautājuma a) daļu ir noliedzoša :

Vai svešu vielu daļa atkritumos, tostarp to daudzuma dēļ, var liegt to klasificēt atbilstoši B 3020 pozīcijai vai attiecīgi tās ceturtajam ievilkumam arī tad, ja nav izpildīti Regulas Nr. 1013/2006 III pielikuma tā dēvētā chapeau nosacījumi, tas ir, pamatojoties uz piesārņojumu ar citiem materiāliem, ar atkritumiem saistītie riski nav tik palielināti, ka, ievērojot Direktīvas 2008/98/EK 3 III pielikumā minētas bīstamās īpašības, šķiet piemērota rakstiskas paziņošanas un apstiprināšanas procedūras piemērošana un netiek kavēta atkritumu dabai draudzīga pārstrāde?

3.

Ja atbilde uz 1) jautājuma b) daļu ir noliedzoša :

a)

Vai Regulas Nr. 1013/2006 IIIA pielikuma 3. punkta g) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā ir prasīta pilnīga svešu vielu neesamību tādā nozīmē, ka atkritumu sajaukuma klasificēšana atbilstoši šai pozīcijai ir izslēgta, ja sajaukums – neatkarīgi no tā daudzuma un draudu potenciāla – satur citus atkritumus, kas nav minēti B 3020 pozīcijas pirmajos trijos ievilkumos (svešas vielas)?

b)

Ja atbilde uz 3) jautājuma a) daļu ir noliedzoša:

Vai svešas vielas, ko katrā ziņā neliedz klasificēt Regulas Nr. 1013/2006 IIIA pielikuma 3. punkta g) apakšpunktā, var būt arī atkritumi, kas paši par sevi būtu jāklasificē atbilstoši B 3020 pozīcijas ceturtajam ievilkumam?

____________

1 OV 2006, L 190, 1. lpp.

2 1989. gada 22. marta Bāzeles Konvenciju par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu.

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).