Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Köln (Nemecko) 6. mája 2019 – Interseroh Dienstleistungs GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

(vec C-353/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Žalovaná: Land Nordrhein-Westfalen

Prejudiciálne otázky

a)

Má sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu1 , najmä jeho príloha III v spojení s položkou B 3020 prílohy IX Bazilejského dohovoru2 , vykladať v tom zmysle, že v prípade zarážok uvedených v tejto položke ide o rôzne jediné položky v zmysle nariadenia č. 1013/2006?

b)

V prípade zápornej odpovede na otázku 1 písm. a):

Zahŕňa položka B 3020 zmesi odpadov z papiera a lepenky, ktoré – rovnako ako odpady, o ktoré ide v spore vo veci samej – obsahujú okrem ľahkých obalov z papiera, lepenky a kartonáže aj kartóny pre kvapaliny z laminovanej lepenky?

2.

V prípade kladnej odpovede na otázku 1 písm. b):

a)

Má sa položka B 3020, prípadne jej štvrtá zarážka vykladať v tom zmysle, že si vyžaduje úplnú absenciu cudzorodých látok v tom zmysle, že zaradenie odpadu pod túto položku je vylúčené, pokiaľ odpad – nezávisle od svojho množstva a rizika nebezpečenstva – obsahuje iné látky než odpady a odrezky z papiera a lepenky (cudzorodé látky)?

b)

V prípade zápornej odpovede na otázku 2 písm. a):

Môže podiel cudzorodej látky v odpade najmä z dôvodu jej množstva brániť zaradeniu pod položku B 3020, prípadne jej štvrtú zarážku aj v prípade, že nie sú splnené podmienky tzv. hlavičky prílohy III nariadenia č. 1013/2006, to znamená, že z dôvodu kontaminácie inými materiálmi nie sú riziká súvisiace s odpadom tak zvýšené, že s ohľadom na nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe III smernice 2008/98/ES3  by bolo vhodné použiť postup písomného oznámenia a súhlasu, a nebráni zhodnoteniu odpadu spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia?

3.

V prípade zápornej odpovede na otázku 1 písm. b):

a)

Má sa bod 3 písm. g) prílohy IIIA nariadenia č. 1013/2006 vykladať v tom zmysle, že sa vyžaduje úplná absencia cudzorodých látok v tom zmysle, že zaradenie zmesi odpadu pod túto položku je vylúčené v prípade, že zmes – nezávisle od jej množstva a rizika nebezpečenstva – obsahuje iné odpady (cudzorodé látky) ako tie, ktoré sú uvedené v prvých troch zarážkach položky B 3020?

b)

V prípade zápornej odpovede na otázku 3 písm. a):

Môžu byť cudzorodými látkami, ktoré v žiadnom prípade nebránia zaradeniu pod bod 3 písm. g) prílohy IIIA nariadenia č. 1013/2006, tiež odpady, ktoré ako také spadajú pod štvrtú zarážku položky B 3020?

____________

1 Ú. v. EÚ L 190, 2006, s. 1.

2 Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní z 22. marca 1989.

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 2008, s. 3).