Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Köln (Nemčija) 6. maja 2019 – Interseroh Dienstleistungs GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

(Zadeva C-353/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Köln

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Tožena stranka: Land Nordrhein-Westfalen

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

(a)

Ali je treba Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov,1 zlasti Prilogo III v povezavi z oznako B 3020 Priloge IX k Baselski konvenciji,2 razlagati tako, da gre pri alineah iz te oznake za različne posamezne klasifikacijske številke v smislu Uredbe št. 1013/2006?

(b)

Če je odgovor na vprašanje 1(a) nikalen:

ali oznaka B 3020 zajema odpadke iz papirja in kartona, ki – kot je to pri odpadkih iz postopka v glavni stvari – poleg lahke embalaže iz papirja, lepenke in embalažnega kartona vsebujejo tudi embalažo za tekočine, ki je sestavljena iz lepljenega/laminiranega kartona?

2.

Če je odgovor na vprašanje 1(b) pritrdilen:

(a)

Ali je treba oznako B 3020 oziroma njeno četrto alineo razlagati tako, da se z njo absolutna odsotnost drugih materialov zahteva tako, da je uvrstitev odpadka v to oznako izključena, če odpadek vsebuje materiale, ki niso odpadki in ostanki papirja in kartona (drugi materiali), in sicer ne glede na njihovo količino in raven nevarnosti?

(b)

Če je odgovor na vprašanje 2(a) nikalen:

Ali je lahko delež drugega materiala v odpadku, zlasti zaradi količine tega materiala, ovira za uvrstitev v oznako B 3020 oziroma v njegovo četrto alineo tudi, kadar niso izpolnjeni pogoji iz uvodnega besedila Priloge III k Uredbi št. 1013/2006, namreč da zaradi okuženosti z drugimi materiali tveganje, povezano z odpadkom, ni dovolj povečano, da ta odpadek postane primeren za predajo v postopek predhodne pisne prijave in soglasja, ob upoštevanju nevarnih lastnosti iz seznama v Prilogi III k Direktivi 2008/98/ES,3 in da ni onemogočena predelava odpadka na okolju varen način?

3.

Če je odgovor na vprašanje 1(b) nikalen:

(a)

Ali je treba točko 3(g) Priloge IIIA k Uredbi št. 1013/2006 razlagati tako, da se z njo absolutna odsotnost drugih materialov zahteva tako, da je uvrstitev mešanice odpadkov v to oznako izključena, če ta mešanica vsebuje odpadke, ki niso odpadki, navedeni v prvih treh alineah oznake B 3020 (drugi materiali), in sicer ne glede na njihovo količino in raven nevarnosti?

(b)

Če je odgovor na vprašanje 3(a) nikalen:

Ali so lahko drugi materiali, ki niso nujno ovira za uvrstitev v točko 3(g) Priloge IIIA Uredbe št. 1013/2006, tudi odpadki, ki bi jih bilo treba, če se jih obravnava izolirano, uvrstiti v četrto alineo oznake B 3020?

____________

1 UL 2006, L 190, str. 1.

2     Baselska konvencija o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja z dne 22. marca 1989.

3     Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv; UL 2008, L 312, str. 3.